Lokaler och tillfällig vistelser eller övernattning

2018-09-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi är en liten bostadsrättsföreningen. En av bostadsrätterna är egen lokal. En renoveringen i lokalen har nyligen gjorts. Bland annat har det inrymts ett mindre hygienrum med toalett och dusch. Bygganmälan är gjord och renoveringen har godkänts av Byggnadsnämnden.Lokaler får inte användas som bostad och bara för tillfällig vistelse, vilket också påpekas i godkännandet. Men utöver detta tillägger Byggnadsnämnden att lokalen inte får användas till tillfällig övernattning.Min fråga är nu vad som kan menas med "tillfällig övernattning". • Får man enbart vistas tillfälligt mellan vissa klockslag. Vilka tider gäller i så fall? • Måste man alltid hela tiden vara vaken när man tillfälligt vistas i lokalen? • Hur lång tid kan man sammanhängande få tillbringa i lokalen för att det ska vara övernattning?• Kan man sova i lokalen under dagtid?• Är det förbjudet att använda motionsutrustningen eller bedriva annan hobbyverksamhet i lokalen under natten eller utföra arbete?• Betyder övernattning att man inte får ha en möbel, som man eventuellt skulle kunna sova i längre eller kortare stund.Byggnadsnämndens bör väl definiera vad som menas med begreppet "tillfällig övernattning" annars har man mycket svårt att vet man inte vad man ska rätta sig efter. Vad anser ni som juridiska experter i frågan? Att en lokal endast får användas för tillfällig vistelse är en vedertagen och vanlig begränsning när det gäller användningen av en lokal.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du kan självklart vända dig till byggnadsnämnden i din kommun för att fråga vad de menar med särskilda begrepp i sina beslut.

Rent juridisk sett har lägenhetens (lokal i detta fall) användning relevans på flera olika sätt. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet. När att när man hyr ut en lokal med förutsättning att viss verksamhet ska bedrivas i lokalen, kan det utgöra grund för hyresgästens förverkande av lokalen om denne använder lokalen på andra sätt än vad som framgår ur kontraktet. På liknande sätt kan en bostadsrätt förverkas om lägenheten används i annat ändamål än det avsedda. Lagstiftaren har ett intresse att skydda en svagare part från att förlora sin besittning till främst en bostadslägenhet men även i vissa fall sin indirekta besittning i en lokal.

Gränsdragningen mellan bostadslägenheter och lokaler i hyreslagen är föranledd främst av att besittningsskyddet är olika utformat för bostäder och lokaler. Besittningsskyddet för bostadshyresgäster avser att tillgodose ett ideellt intresse och syftar därför främst till att skapa trygghet för hyresgästen i besittningen av hemmet. I fråga om lokaler utgör hyresförhållandet i de flesta fall ett led i en verksamhet som drivs av affärsmässiga eller andra liknande skäl och de sociala synpunkterna väger i allmänhet inte lika tungt som när det gäller bostäder (jfr prop. 1967:141 s. 104 ff. och rättsfallet RBD 5:93). Det ideella intresset av besittningsskydd för en juridisk person och dess medlemmar som nyttjar en byggnad för tillfälliga övernattningar måste mot bakgrund av skyddslagstiftningens syfte därför anses vara relativt lågt.

Förutom detta står det i plan- och bygglagen (PBL) att bebyggandets omfattning, byggnaders omfattning och användning får i detaljplan bestämmas av kommunen enligt 4 kap 11 § PBL. Kommunen får även i detaljplan bestämma skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen enligt 4 kap 12 § PBL. PBL ställer även vissa krav på bygglov eller anmälan för ändrad användning av byggnader. T.ex. anges det i 6 kap 5 § Plan- och byggförordningen att det krävs anmälan av sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnader. För lägenheter som används som bostad finns ibland annat jordabalken krav på att de uppfyller krav på brandsäkerhet m.m. Övernattning kan tillåtas ske i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet, detta kallas för tillfällig övernattning och innebär att brandskyddet inte är dimensionerat för att det ska ske övernattning i dessa lokaler. Det kan t.ex. röra sig om skolor och idrottshallar. Vidare anges i 8 kap PBL Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. Enligt 8 kap 1 § 1 p. PBL ska en byggnad vara lämpad för sitt ändamål och de tekniska egenskapskrav som anges i 8 kap. 4 § PBL är uttömmande. När man bedriver vissa typer av verksamheter som påverkar brandskyddet krävs det särskilda tillstånd eller anmälan. Exempel på detta är verksamheter som bedriver tillfällig övernattning i hotellverksamhet, vilket kräver särskilda tillstånd eller anmälan och att vissa brandskydds- och säkerhetsregler följs. Det finns även praxis där det anges att asylboenden definitionsmässigt kan beskrivas som tillfällig vistelse och kan likställas med boende på hotell, vandrarhem eller camping (MÖD 2015:45)

Vad gäller dina övriga frågor besvarar jag dem nedan.

• Får man enbart vistas tillfälligt mellan vissa klockslag. Vilka tider gäller i så fall?

Det finns inga sådana krav i lagen men det kan potentiellt finnas närmare bestämmelser om detta hos kommunen.

• Måste man alltid hela tiden vara vaken när man tillfälligt vistas i lokalen?

Nej det finns inget krav på det.

• Hur lång tid kan man sammanhängande få tillbringa i lokalen för att det ska vara övernattning?

Syftet med vistelsen är det avgörande för att bedöma om det rör sig om övernattning eller varaktigt boende. Det finns inte någon bestämd tidsrymd som avgör men det kan finnas riktlinjer hos varje enskild kommun rörande krav på brandsäkerheten vid övernattning.

• Kan man sova i lokalen under dagtid?

Det finns ingen regel som förhindrar att man sover i lokalen under dagtid.

• Är det förbjudet att använda motionsutrustningen eller bedriva annan hobbyverksamhet i lokalen under natten eller utföra arbete?

När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar enligt 7 kap 9 § BRL. Om regeln inte efterföljs ska styrelsen ge en tillsägelse och om denna inte följs kan störningar som utgör men för andra bostadsrättshavare, främste boende bostadsrättshavare, utgöra grund för förverkande av bostadsrätten.

Vad gäller motionsutrustning så kan det krävas särskilda tillstånd om det ska bedrivas gymverksamhet, du kan vända dig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun för mer information om s.k. hygienlokaler.

• Betyder övernattning att man inte får ha en möbel, som man eventuellt skulle kunna sova i längre eller kortare stund.

Nej det finns inga regler om detta. Det kan arbetsrättsligt finnas krav på möjligheter att vila under arbetet men det har inget att göra med lokaler som sådana.

Tillfällig övernattning

Vad gäller begreppet tillfällig övernattning finns det vad gäller lokaler främst vägledning i Boverkets författningssamling och ett fåtal rättsfall. Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan säger att tillfälliga övernattningar klassas som tillfälliga vistelser och tillfällig vistelse kan tillämpas för områden för alla typer av tillfällig övernattning samt konferenslokaler. Byggnadsnämnden ska vid behov, genom tillsyn, pröva byggnadens lämplighet med hänsyn till de tekniska egenskapskraven vid ändrad användning

Rekommendation

Jag rekommenderar att du vänder dig till Byggnadsnämnden för att få veta vad byggnadsnämnden syftar på gällande "tillfällig övernattning" i ditt beslut. Byggnadsnämnden eller kommunen kan även bidra med kunskaper om vad som krävs för att lokalen ska bli lämpad för tillfällig vistelse/övernattning i enlighet med brandskyddsregler och PBL.

Vänligen,

Jessica.Konduk@Lawline.se

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1800)
2019-03-22 Överlåta samägd fastighet genom gåva
2019-03-21 Bostadsrättsföreningens ansvar för avlopp
2019-03-21 Undvika VA-anslutning till min bostadstomt vid köp av angränsande fastighet
2019-03-21 Får man vara folkbokförd på en adress där man inte bor?

Alla besvarade frågor (66968)