Likgiltighetsuppsåt - olovlig körning

2020-08-20 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag har blivit stoppat utav polisen för olovlig körning då jag inte visste om att mitt körkort vart indraget. Finns det något sätt att slippa hamna i brottsregistret samt undvika straff? Tänkte mest på det som sägs i brottsbalk (1 kap. 2 § 1st. en gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begåtts uppsåtligen.)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Regleringen och hur jag tolkar din fråga

Brottet olovlig körning hör till specialstraffrätten och regleras i lag om straff för vissa trafikbrott (TBL). För att dömas för olovlig körning krävs det att man uppsåtligen har kört ett körkortspliktigt fordon utan att ha varit berättigad till det (TBL 3 §). För att du ska kunna dömas för olovlig körning krävs det alltså, förutom uppsåt till själva körningen och att det är ett körkortspliktigt fordon, uppsåt till att du inte hade rätt att köra fordonet. Eftersom du kände till att du körde ett körkortspliktigt fordon har jag valt att endast fokusera på uppsåtet till att du inte var berättigad till att köra fordonet. Alltså uppsåt till att du inte hade körkort. Jag har förklarat vad som krävs för att döma dig, och alltså inte fokuserat på vilka chanser du har eller argument du kan lägga fram eftersom jag inte vet något om bakgrunden till återkallelsen.

Uppsåt till att du inte var berättigad att köra fordonet

Domstolarna brukar använda sig av tre former av uppsåt och dessa är avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Ofta har en dömd gärningsman haft en kombination av dessa uppsåt till de olika momenten som utgör själva brottet. I ditt fall har du haft en avsikt att köra fordonet och en insikt om att fordonet var körkortspliktigt, alltså avsiktsuppsåt respektive insiktsuppsåt. Vad det gäller uppsåtet till att du inte var berättigad att köra fordonet kommer åklagaren sannolikt att hävda likgiltighetsuppsåt. Vad likgiltighetsuppsåt är och hur det förhåller sig till ditt agerande framgår i det följande.

Likgiltighetsuppsåt

Likgiltighetsuppsåt är när gärningsmannen tar en medveten risk, men inte bryr sig om huruvida risken förverkligas. Bedömningen sker alltså i två steg. Först avgör man om personen har varit medveten om en risk. Därefter bedömer man om personen hade agerat likadant även om personen hade varit säker på att risken skulle förverkligas (för mer info om likgiltighetsuppsåt rekommenderar jag dig att läsa följande rättsfall NJA 2004 s. 176).

Bedömningen i ditt fall

Frågorna vi måste ställa oss är alltså om du kände till risken för att ditt körkort var återkallat och om du hade kört bilen även om du hade känt till att det var återkallat. Som du märker blir andra frågan hypotetisk vilket gör bedömningen avsevärt svårare. Därutöver känner jag varken till bakgrunden till, eller omständigheterna kring, din körkortsåterkallelse vilket gör det ännu svårare. I det följande har jag dock redogjort för hur domstolen brukar göra bedömningen.

Första frågan

Första frågan är alltså hur hög du uppfattade att sannolikheten var för att ditt körkort var återkallat vid tillfället för körningen. I sin bedömning kommer domstolen att beakta omkringliggande omständigheter som talar för att du insåg risken för att körkortet var återkallat. En sån omständighet kan t.ex. vara att Transportstyrelsen skickat brev till dig som du aldrig öppnat eller att du har undvikt kontakt med myndigheten. Domstolen brukar utgå från vad en normal person hade förstått i en liknande situation.

Andra frågan

Andra frågan är alltså om du hade agerat likadant om du hade känt till att körkortet var återkallat. Isåfall innebär det att du har varit likgiltig inför riskens förverkligande. En utgångspunkt för bedömningen är svaret på första frågan, d.v.s. hur hög du ansåg att risken var för att körkortet var återkallat. Om du kände på dig att det rådde en mycket hög sannolikhet för att körkortet faktiskt var återkallat, men ändå körde fordonet, kan man anta att du var likgiltig inför körkortsåterkallelsen. Om du däremot kontaktade Transportstyrelsen upprepade gånger för att få ett beslut över om körkortet var återkallat men aldrig fick något klart besked, talar det emot likgiltighet.

Sammanfattning och slutsats

Visste du att det fanns en hög risk för att körkortet var återkallat, och inte vidtog några åtgärder för att ta reda på hur det låg till, har du haft likgiltighetsuppsåt till att du inte var berättigad att köra fordonet. Om åklagaren lyckas bevisa omständigheter som talar för att du insåg denna risk och var likgiltig inför dess förverkligande kommer du dömas för olovlig körning. Har du däremot inte haft anledning att anta att körkortet var återkallat ska du inte dömas för olovlig körning. Om du vill ta del av ett utförligt rättsfall med liknande omständigheter rekommenderar jag dig att läsa NJA 2019 s. 721.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88385)