Legalitet att spela in samtal

FRÅGA
Har det alltid varit lagligt att spela in telefonsamtal utan att meddela den man pratar med? Om inte, när ändrades lagen?
SVAR

Hej!

När det gäller inspelning av samtal blir 4:9a § Brottsbalken (BrB) relevant. Ur denna kan läsas;

"Den som... olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning".

Det är alltså enligt huvudregeln olagligt att spela in samtal om de medverkande parterna inte är medveten om inspelningen. Paragrafen ställer dock upp tre olika situationer där detta förbud gäller, upptagningen måste gälla;

Tal i enrum (diktamen, bikt eller bön),Samtal mellan andra, ellerFörhandlingar som allmänheten inte har tillgång till.

Ur er fråga framkommer det inte huruvida inspelningen uppstått under en av ovanstående situationer eller inte. Om inspelningen skett olovligen under någon av dessa, är detta en olaglig handling. Har inspelningen skett utanför någon av dessa situationer, kan det motsatsvis tolkas som att tillåtelse inte krävs vid inspelning av samtalet.

Lagen ändrades i och med "Regeringens proposition nr 19 år 1975" (Prop. 1975:19) och har således varit gällande i lite mer än 40 år.

För mer information se Sofia Norrmans svar på en liknande fråga (http://lawline.se/answers/2988).

Hoppas detta besvarat er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1040)
2020-10-30 Kan tiggares beteende utgöra brott?
2020-10-30 Vad kan utgöra olaga hot?
2020-10-29 Myndigt barn som hotar föräldrar och åtgärder
2020-10-28 Min fru har avlyssnat mig, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (85634)