Lastning och avlastning vid parkeringsförbud

2015-05-12 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag har fått P-bot på 650 kr för att ha parkerat i 6 minuter i anslutning till källardörren till min systers hyresfastighet i Råcksta för att lämna upp en tung matkasse.Hojab hävdar att det "krävs att man endast lastar och lossar med kontinuerlig aktivitet vid fordonet"...."När annan aktivitet påbörjas avbryts den tillåtna lastningen och lossningen per automatik".Jag har levde i tron att uppställning inom P-förbudsområde understigande 10 min är tillåtet, och begärt besked om vilken lagparagraf eller lagakraftvunnen dom de stödjer sitt krav på, utan att få annat än ovanstående svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med finns det inga regler för hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning utfärdas. Då det heller inte finns någon viss godkänd tid som fordon får vara uppställda i strid med angivna anvisningar så finns i princip ingen skyldighet för parkeringsvakterna att vänta. Däremot avvaktar parkeringsvakter ofta några minuter av praktiska skäl, dels för att ge tid för att köpa parkeringsbiljett och dels för de fall där lastning och avlastning är tillåtet trots parkeringsförbud.

Det stämmer att det är tillåtet att stanna/parkera för lastning och avlastning trots att det råder parkeringsförbud på platsen. Därför bör en parkeringsvakt avvakta fem till tio minuter på ett parkeringsförbud för att förvissa sig om att ingen lastning pågår. Med lastning och lossning avses som du uppger att bära föremål mellan fordon och fastighet. Man får i princip stå den tid det behövs för det, men avbrott i lastning eller lossning får inte ske. Dock finns en praxis hos parkeringsbolag att man får stå 10 minuter, men det måste komma någon till fordonet med ett par minuters intervall.

När en uppställning för lastning egentligen övergår till att bli parkering är inte reglerat i detalj. Det kan dock vara mycket längre tid än tio minuter. Begränsningen är att lastningen ska ske utan pauser och inte får fördröjas. Tidsangivelserna 5-10 minuter är enbart ett stöd för bevisningen om en felparkering. Om exempelvis parkeringsvakten haft bilen under uppsikt i tio minuter utan tecken på på- eller avlastning så utgör det en ganska stark indikation på att någon lastning inte pågått kontinuerligt. Kan man däremot visa att lastning har pågått bör parkeringsanmärkningen bestridas.

Har fordonet parkerats på privat mark gäller lagen on kontrollavgift. Enligt 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkeringfår en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området ta ut kontrollavgift om ett fordon parkerats i strid mot förbud eller villkor som markägaren har beslutat. Har man fått en kontrollavgift och anser att den är felaktig så finns det möjlighet att bestrida den. Till att börja med ska man ta kontakt med markägaren eller parkeringsbolaget, vilket du redan gjort. Det kan vara relevant att vända sig direkt till bolaget som tillhandhåller tjänsten för att få tillgång till handlingar och övrigt material som låg till grund för bedömningen när parkeringsboten utfärdades. Till skillnad från vad som gäller vid felparkeringsavgift (alltså parkering på kommunal mark), ska man inte betala kontrollavgiften om man vill bestrida den. Ett betalande brukar nämligen ses som ett erkännande att man parkerat fel och fakturautställaren anser då ärendet som avklarat och vidtar inga fler åtgärder. Betalar man in en kontrollavgift som man anser felaktig måste fordonsägaren istället ansöka om stämning mot fakturautställaren.

Kontrollavgiften bör bestridas skriftligen, se till att få med alla omständigheter och bevis samt bifoga kopior på handlingar, exv. fotografier, som du vill åberopa till stöd för din sak. Håller markägaren/parkeringsbolaget fast vid sitt krav på betalning men man fortfarande anser att man har rätt så bör man upprepa bestridandet för att undvika att kravet lämnas för indrivning. Om bolaget vidhåller sitt krav på betalning efter ditt bestridande ankommer det på parkeringsbolaget att få saken prövad i domstol. Talan ska i så fall väckas vid den tingsrätt i orten där den olovliga parkeringen ägde rum, 9 § 2 st lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Skulle det däremot gälla en parkeringsanmärkning från parkering på kommunens gator regleras situationen i Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Betalningsansvaret kan bestridas genom att skriftligen anmäla att du bestrider betalningsansvaret. Se 9 § lag om felparkeringsavgift. Ett bestridande måste komma in till polismyndigheten inom sex månader och du vänder dig i så fall till polismyndigheten i det län bilen stod parkerad.

Hoppas detta gett svar på din fråga!

Vänligen,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (403)
2020-06-30 Bestrida parkeringsböter?
2020-06-30 Parkeringsbot till följd av felskrivning vid betalning av parkering - hur går man tillväga?
2020-06-26 Har man rätt till ersättning för nedlagd tid?
2020-06-25 Var får man parkera?

Alla besvarade frågor (81741)