Lärares uttalanden om sin egen homosexualitet och deltagande i bastuklubbar inför högstadieelever, tillräckligt för avsked?

FRÅGA
Hej! Jag har haft en provanställd mattelärare på min skola. Hans anställning avslutades väldigt omedelbart och jag bad skolans vaktbolag leda honom direkt till dörren utan att han fick hämta sina saker. Vår motivering var att han uppträtt olämpligt när han har berättat för niondeklassarna om att han är homosexuell och att han brukar gå på bastuklubbar. Har vi gjort fel? Hade vi rätt som avskedade honom på plats utan att tala med honom innan? Var kommentaren om bastuklubbar tillräcklig för avskedande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Mot bakgrund av hur din fråga har formulerats utgår jag ifrån att du företräder arbetsgivarsidan på den ifrågavarande skolan. Tillämplig lagstiftning i den uppkomna situationen blir det regelverk som följer av lagen om anställningsskydd (LAS). Ditt ärende innehåller vidare flertalet delfrågor varav minst en av dessa eventuellt också går att härleda till någon bestämmelse i diskrimineringslagen (DiskrL).

Allmänt

De grundläggande bestämmelserna i fråga om avslutande av en anställning, både avseende om uppsägning och avsked, finns i LAS vilken främst är en skyddslagstiftning till förmån för arbetstagaren. För avsked fordras att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § första stycket LAS). Vidare ska avskedandet vara skriftligt (19 § första stycket LAS) och lämnas till arbetstagaren personligen (20 § första stycket LAS). Ytterligare krav ställs på arbetsgivaren vid den här typen av situationer genom att denne är skyldig att underrätta arbetstagaren om avskedsbeslutet minst en vecka i förväg (30 § första stycket LAS). I förekommande fall ska även aktuellt fackförbund varslas jämte en initierad överläggning med organisationen i fråga om denna begär det (30 § andra stycket LAS). Det sistnämnda förutsätter dock att beslutet om avsked berör en organiserad arbetstagare (alltså en fackansluten sådan). Om så skulle vara fallet bör noteras att avskedsbeslutet inte får verkställas förrän förhandlingen har avslutats (30 § tredje stycket LAS). Det är således många formkrav som uppställs av lagstiftaren för de fall då arbetsgivaren önskar att skilja en arbetstagare ifrån dennes anställning genom ett beslut om avsked. Bristande regelefterlevnad kan rendera i skadeståndsskyldighet (38-39 §§ LAS) under förutsättning att arbetstagaren har hållit sig inom vissa kortare tidsfrister när denne har yrkat ogiltigförklaring av avskedandet (40 § första stycket LAS).

Åter till din fråga och ert agerande

Du skriver att det förelåg en provanställning vid tidpunkten för det inträffade. Någon mer ingående beskrivning av själva händelseförloppet den aktuella dagen ges dock inte. Oaktat detta kan följande konstateras. En provanställning kan i princip avslutas när som helst av båda parter innan prövotiden har löpt ut och någon motivering till beslutet behöver i normalfallet inte lämnas (6 § tredje stycket LAS). Det hade förmodligen varit den enklaste vägen att gå vid uppträdanden från en lärare som upplevs som direkt olämpliga.

Nu valde ni istället att ange grunden till beslutet och som jag tolkar din fråga rubricerade ni formellt detta som ett avsked vilket jag menar får en del arbetsrättsliga konsekvenser. Uttalanden om bastuklubbar inför högstadieelever torde kunna betraktas som direkt olämpligt varför en uppsägning (7 § LAS) eventuellt hade varit görbar. Huruvida det skulle räcka för ett avsked ställer jag mig dock tveksam till. Av lagtexten (18 § första stycket LAS) ges ingen närmare upplysning om hur rekvisitet för avsked ska tolkas. Arbetsdomstolen (AD) som är sista instans i arbetsrättsliga tvister har ända sedan domstolens inrättande 1929 prövat frågor om avsked i åtskilliga rättsfall och generellt kan sägas att det är graden av misskötsamhet som utgör den tyngsta faktorn för bedömningen. För att ett avskedande ska kunna komma ifråga krävs ofta att det rör sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Exempel på detta är enligt AD uppsåtlig brottslighet eller ohederligt handlande riktat mot arbetsgivaren eller arbetskollegor. Även tillgrepp av saker med lågt värde från arbetsplatsen kan leda till avsked liksom illojal konkurrens menar AD normalt utgör tillräcklig grund för avsked. Huruvida man kan tolka in lärarens agerande under ovanstående är för mig inte helt klart varför jag inte vågar hävda att det förelåg laga grund för just avsked enligt 18 § LAS.

Att uttalanden om bastuklubbar inför högstadieelever bör kunna leda till ett frånskiljande ifrån en anställning som lärare (genom en uppsägning, ej ett avsked) har redan fastslagits. Men du skriver även i din fråga att lärarens sexuella läggning angavs som ett av de två skälen till varför denne blev avskedad. Ett sådant agerande menar jag direkt strider mot diskrimineringslagen. Sexuell läggning är en av de sju diskrimineringsgrunder som skyddas (1 kap. 1 § DiskrL) och det råder ett uttryckligt förbud för en arbetsgivare att missgynna och negativt särbehandla en arbetstagare på ett sätt som går att härleda till någon av grunderna enligt ovan (2 kap. 1 § DiskrL). Här kan det således bli fråga om skyldighet att utge diskrimineringsersättning till läraren (5 kap. 1 § första stycket DiskrL) samt ytterligare kompensation för den förlust som uppkommit. Med andra ord för utebliven lön (5 kap. 1 § andra stycket DiskrL). Vidare kan avskedsbeslutet framgent komma att ogiltigförklaras i sin helhet (5 kap. 3 § första stycket DiskrL). Det nyss anförda förutsätter givetvis att det föreligger en konstaterad diskriminering i lagens mening.

Sammanfattning

Det är svårt för mig att säga någonting mer specifikt utöver det jag redan har gjort enligt ovan. Det handlar alltid om en bedömning i det enskilda fallet och ytterst är det en rättslig prövning som får utvisa om ert agerande har varit godtagbart eller ej. Men givet det jag vet finns det trots allt saker som väcker vissa betänkligheter för att knyta an till några av dina delfrågor. Har vi gjort fel? Och borde vi ha talat med honom innan? Här blir det ett jakande svar på båda frågorna. Jag ställer mig som sagt tveksam till avskedet som sådant. Däremot hade förmodligen en uppsägning (7 § LAS) varit fullt acceptabel. Lärarens agerande får anses direkt olämpligt. Men oavsett val av tillvägagångssätt har ni ändå inte uppfyllt lagens formkrav (vilka är snarlika för uppsägningsfallen, se ovan under Allmänt) beträffande skriftlighet, underrättelse, tidsfrister och eventuell facklig överläggning, vilket i sin tur också kan aktualisera ett skadeståndsanspråk. Utöver ett eventuellt skadestånd för brott mot LAS är det, på basis av den information som ges i din fråga, också möjligt att det kan föreligga en skyldighet att utge diskrimineringsersättning till läraren.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Önskar du att etablera en personlig kontakt med någon av våra jurister på byrån går det bra att kontakta mig på jacob.bjornberg@lawline.se. Vi har god vana av den är typen av arbetsrättsliga tvister och kan bistå er med såväl ytterligare rådgivning som rättsutredningar och kan också vid önskemål agera ombud inför och vid eventuella rättsprocesser.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84171)