Låna annans bankkort?

FRÅGA
Får man låna ut sitt bankkort och göra uttag om båda parter är överens
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är lagligt att låna ut sitt bankkort med kod om det föreligger ett giltigt samtycke när kortet lämnas till en annan person. Lagstöd finnes i 24:7 brottsbalken (BrB) vilken stadgar ansvarsfrihet på grund av samtycke. För att ett samtycke ska anses vara giltigt ska samtyckets form beaktas, om det ingicks muntligen eller skriftligen, när samtycket ingicks. Skriftliga samtycken är i bevishänseende att föredra men är inget uppställt krav. Vidare måste samtycket ha lämnats innan kortet används. Det är även betydelsefullt vad samtycket innefattar, (till exempel att bankkortet endast får lånas om det sker till ett visst ändamål. Exempel: kortet får lånas till att köpa mjölk, inte till att köpa en ny bil) samt att båda/alla parter förstått innebörden av samtycket. Samtycke ska lämnas på frivillig basis och kan således inte anses giltigt om det ingåtts genom tvång. Om ett samtycke uppfyller de ovanstående förutsättningarna ska samtycket anses giltigt. Såväl den som fått samtycke att använda kortet samt den som lånar ut kortet har därmed inte begått något brott.

Om det däremot inte föreligger något giltigt samtycke och någon trots det använder betalkortet begår personen ifråga brottet bedrägeri i enlighet med 9:1 st. 2 BrB eller brottet bedrägligt beteende i enlighet med 9:2 BrB. Vilket brott som är aktuellt beror på skadans omfattning.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (399)
2020-11-17 Bedrägeri och polisanmälan
2020-11-17 Bedrägeri vid internetköp
2020-11-09 Vart går gränsen för grovt bedrägeri och efter hur lång preskriptionstid har det?
2020-11-02 Annan har öppnat bankkonto i mitt namn

Alla besvarade frågor (86450)