Lån vid äktenskapsskillnad

2016-12-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej det är så att vi ska skiljas och vi har tagit lån men jag står skriven på lånen. Hur blir det när vi skiljer oss. Kan jag kräva något av henne?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (här) i regel en bodelning genomföras. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, men makarna får undanta viss egendom från bodelningen, bland annat personliga presenter och föremål som maken har uteslutande för sitt personliga bruk. I 10 kap. äktenskapsbalken (här) stadgas vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Bodelningen sker i två steg; först en andelsberäkning och sedan en lottläggning. Förfarandet vid dessa steg regleras i 11 kap. äktenskapsbalken (här).

Vid andelsberäkningen får först och främst makarna räkna av så mycket från sitt giftorättsgods att det täcker de skulder de hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Skulder som är att hänföra till enskild egendom får dock räknas av endast i den mån de saknar täckning i den enskilda egendomen. Det återstående giftorättsgodsets värde slås sedan ihop och delas lika mellan makarna. När andelarna har beräknats ska giftorättsgodset fördelas mellan makarna genom lottläggningen. Vid lottläggningen har makarna rätt att i första hand få sin egendom på sin lott. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har dock rätt att få den egendomen i avräkning på sin lott och den make som har mest giftorättsgods kan välja att kompensera den andra maken med pengar istället för att överlämna egendom.

Eftersom jag inte känner till egendomsförhållandena i ditt fall, kan jag inte uttala mig om hur stor andel av giftorättsgodset du har rätt till eller vilken egendom du kan ha rätt att få på din lott. Angående dina lån kan du dock troligtvis avräkna dem från ditt giftorättsgods, vilket medför att din andel i boet blir större.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2671)
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör
2020-11-12 Vad innebär enskild egendom?

Alla besvarade frågor (86492)