Lagtolkning av olaga integritetsintrång

FRÅGA
Vid årsskiftet gjordes tillägg till Brottsbalken (1962:700). Olaga integritetsintrång lades till under 4 kap 6 c § med lag (2017:1136). I tidigare svar på er platform har ni beskrivit begreppet "ägnat att" som att innebära "typiskt sett". ( http://lawline.se/answers/nar-ar-det-fraga-om-fortal-1 ) & ( http://lawline.se/answers/fortal-och-forolampning-3 ).I lag (2017:1136) står det att "(...) döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år." i hänvisning till vad som innefattas i intrång. På Riksdagen.se gällande Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU13 påstås följande "Olaga integritetsintrång ska bli ett nytt brott i brottsbalken. Det innebär att det ska bli straffbart att sprida vissa typer av bilder eller andra uppgifter om någon annans privatliv. Det gäller om syftet är att allvarligt skada personen som blir utsatt för det. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och ändringarna börjar gälla den 1 januari 2018. (...)" Vad innebär således "ägnad att" i lag (2017:1136)? "Syfte" eller "typiskt att"?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Generellt om lagtolkning

Det krångliga med lagen är lagtolkning då ett ord inom ett rättsområde har en betydelse medan den har en annan i ett annat område. Orden kan även ha olika slagkraft som kan vara svåra att definiera. Inom bevisbedömning exempelvis har vi olika krav på "synnerligen", "säkerligen", "sannolikt" etc, som medför olika grader av bevisning. Det avgör hur mycket som ska styrkas. Den rådgivning du har med i din fråga berör inte integritetsintrång, utan förtal och förolämpning, vilket får betydelse för hur lagen ska tolkas. Alla brott har egna rekvisit och genom lagtolkning och praxis formas lagen i hur den ska tillämpas. Nedan följer hur jag, genom lagtolkning och konstitutionsutskottets betänkande, tolkar rekvisitet "ägnad" vid integritetsintrång.

Hur "ägnad" ska tolkas vid integritetsintrång

Den aktuella paragrafen om integritetsintrång tar upp rekvisitet "ägnad" . Att en gärning ska vara "ägnad" menas att den ska ha syftet att kränka. Det innebär att fokus inte ligger på hur mottagaren känner sig kränkt, utan om gärningsmannen hade ett syfte att kränka. Det får följden att bevisbördan hamnar på gärningsmannens syfte och inte om den utsatte tog åt sig. Det behövs således inte bevisas att den utsatte lidit skada av gärningen när det är gärningens syfte som ligger i fokus. Om gärningsmannen syfte inte var att kränka i den mån som uppfattas ska det tas hänsyn till vid bedömningen. Se exempelvis konstitutionsutskottets betänkande:

"Straffansvar föreslås gälla endast om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Det ska enligt förslaget inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig."

Som du sett har vi i vår rådgivning förklarat att gärningen vid förtal typiskt sett ska utsätta den beskyllde för andras missaktning exempelvis. Rekvisitet "typiskt sett" förekommer även vid integritetsintrång. Av konstitutionsutskottets betänkande följer att:

"Vidare ändras brottskonstruktionen så att gärningar som är ägnade att kränka självkänslan eller värdigheten omfattas av straffansvar. Att gärningen ska vara ägnad att kränka den angripnes självkänsla eller värdighet innebär enligt förslaget inte att en kränkning behöver ha uppkommit i det enskilda fallet. Det avgörande anges i stället vara om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning av sådant slag"

Detta innebär att gärningen ska vara av sådan karaktär att den "typiskt sett" utgör en kränkning. Således kan jag ha ett syfte att kränka någon, men det jag åstadkommer utgör inte en kränkning till sin karaktär. Ett överdrivet exempel är att jag kan avse att kränka någon genom att ge denne tulpaner för att jag råkar veta att denne hatar tulpaner, men det bör inte ses som en kränkning i lagens mening.

Sammanfattningsvis blir båda tolkningarna aktuella i begreppet "ägnad" men på olika sätt beroende om man bedömer gärningen som sådan, eller gärningsmannens syfte/vilja med gärningen.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (985)
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?
2020-08-03 Vad krävs för att dömas för olaga hot?

Alla besvarade frågor (82646)