Lagstiftningsprocessen

FRÅGA
hur det går till när en ny lag tillkommer genom ett riksdagsbeslut? Alltså proccessen och när görs en åtskillnad mellan det vi kallar enkel och kvalificerad majoritet?
SVAR

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Jag kommer att dela upp din fråga i två delar. Först kommer jag kort sammanfatta lagstiftningsprocessen, och sedan gå in på enkel och kvalificerad majoritet. Berörd lagstiftning är regeringsformen (RF) och riksdagsordningen (RO). Hädanefter kommer förkortningarna RF och RO användas.

Lagstiftningsprocessen:

Endast riksdagen får besluta om lagar,1 kap. 4§ RF.

De flesta lagar börjar med att regeringen lämnar ett förslag till riksdagen, en proposition (9 kap 2§ RO). Riksdagsledamöterna kan också lämna förslag till riksdagen. Ledamöternas förslag kallas motioner (9 kap 10§ RO). Man ska då beakta den allmänna motionstiden enligt 9 kap 11§ RO.

När ett lagförslag har kommit till riksdagen meddelar talmannen det i kammaren. Förslaget skickas sedan till ett av riksdagens olika utskott. Utskottet fördjupar sig i förslaget och lämnar i sin tur ett förslag till hur det tycker riksdagen ska besluta. Betänkandet skickas på en remissbehandling till berörda myndigheter, kommuner och enskilda enligt 7 kap 2§ RF. Efter att regeringen har fått ett lagrådsyttrande och remissvar lämnar regeringen propositionen som förslag till riksdagen.

Sedan blir det debatt i kammaren där ledamöter från de olika riksdagspartierna talar om vad de tycker om utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Riksdagens 349 ledamöter tar därefter ställning till utskottets förslag till beslut. De kan rösta ja eller nej eller avstå. För att förslaget ska gå igenom krävs att en majoritet av de som röstar säger ja till förslaget. Det kallas för acklamation, och föreskrivs i 11 kap 9 § RO. Det är det absolut vanligaste röstningsförfarandet.

Kvalificerad och enkel majoritet

När vi talar om kvalificerad majoritet, syftas det på ett röstningsförfarande som innebär att vid en omröstning måste ett förslag antas av en majoritet som är större än hälften av de närvarande röstberättigade. Den kvalificerade majoriteten brukar uttryckas i bråkform, ⅔. Kvalificerad majoritet är främst ett förfarande som berör lagstiftningsprocessen i Sverige när det handlar om grundlagsändringar och EU-rätt.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Azalea Safaei
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (547)
2019-04-19 Kan jag bjuda minderåriga på vin och bål på min födelsedagsfest?
2019-04-14 Kan enskilda väcka talan i EU-domstolen mot medlemsstaters beslut som strider mot unionsrätten?
2019-04-12 Bjuda minderårig på tobaksvaror- ett brott?
2019-04-08 Är det lagligt att skjuta med ett vanligt luftgevär med kalibern 6.35 i sin trädgård?

Alla besvarade frågor (67977)