FrågaPROCESSRÄTTVittna25/09/2022

Lagstiftning gällande anonyma vittnen

Hej! Anonyma vittnen är ju ett hett ämne just nu. Min fråga är att om man nu skulle tillåta anonyma vittnen, finns det då någon nuvarande lag som krockar med det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om vad det finns för lagstiftning gällande anonyma vittnen. 

Svensk lagstiftning

I den svenska lagstiftningen finns det inte något uttryckligt förbud mot anonyma vittnen. Av 36 kap. 10 § rättegångsbalken framgår dock att rätten ska ”höra vittnet och hans fullständiga namn”. 

Internationell lagstiftning 

Det är framför allt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) som är intressant när man diskuterar anonyma vittnen. Av artikel 6 EKMR framgår det att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång. Detta innebär bl.a. att parterna ska vara likställda varandra och samtliga inblandade ska ha samma möjligheter att kunna försvara sig. 

EKMR gäller som lag i Sverige. Av 2 kap. 19 § regeringsformen framgår det att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med EKMR. Att paragrafen är inskriven i grundlagen kan sägas ge EKMR en särställning i svensk rätt (men ger inte konventionen grundlagsstatus).

Europadomstolen, som är ansvariga för att avgöra tvister rörande tolkningen av EKMR, har i ett flertal fall behandlat frågan kring anonyma vittnen. Med hänsyn till rättssäkerheten kan en lag om att tillåta anonyma vittnen anses strida mot konventionen. Av Europadomstolens praxis framgår det att anonyma vittnen tillåts i vissa situationer. Ett exempel på detta är fallet Doorson mot Nederländerna, där anonyma vittnen tilläts. En betydande anledning till varför anonyma vittnen tilläts var att den fällande domen inte enbart byggde på dessa vittnesmål. 

Sammanfattning 

Inom svensk rätt finns ingen lag som explicit förbjuder anonyma vittnen, men det framgår indirekt av rättegångsbalkens 36 kap. Framförallt är det dock artikel 6 i EKMR som är relevant när man diskuterar frågan, då det kan vara oförenligt med konventionen att göra anonyma vittnen tillåtet. Något absolut förbud mot anonyma vittnen anses dock inte finnas. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”