Kroppsvisitering - hur och vad får en polis göra?

2020-08-31 i Polis
FRÅGA
Hej, Jag är osäker om vem ja ska vända mig till, men jag har en fråga ang kroppsvisitering som poliser utför.Får kvinnliga poliser kroppsvisitera en 17 årig man på olämpliga delar? Det vill säga ett manligt underliv? Om det är så att detta är okej för en kvinnlig polis att utföra så tycker jag att det bör ändras. Enligt mig är detta jätte obehaglig, speciellt när mannen inte är okej med det. Vad har hänt med samtycket egentligen? Jag är fullt medveten om att detta är polisers uppgift att utföra men det bör komma på en lösning. Precis så som att män inte får kroppsvisitera kvinnor så bör kvinnor inte kroppsvisitera män! Det bör ske en förändring.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om och på vilket sätt (kvinnliga) poliser får utföra kroppsvisitering. I mitt svar kommer jag först att berätta allmänt om när och hur kroppsvisitering får utföras för att sedan gå vidare till vad som kan gälla i ditt fall.

Allmänt om kroppsvisitation
Kroppsvisitation
Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig.

Svenska medborgare och andra som vistas i Sverige är skyddade enligt grundlagen mot påtvingade kroppsliga ingrepp så som kroppsvisitation och en visitation får endast utföras med stöd i lag av behörig myndighet. (2 kap. 6 § regeringsformen)

Polislagen
Poliser får enligt lag i vissa situationer genomföra en kroppsvisitation (se 19 § polislagen). Först och främst får polisen göra det om de med stöd i lag har gripit, omhändertagit eller avlägsnat en person och det sker i anslutning till ingripandet. Visiteringen görs av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller andra farliga föremål för att de ska kunna tas omhand. Visiteringen kan även göras för att personens identitet ska kunna fastställas.

För det andra får poliser kroppsvisitera en person i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv och hälsa, eller föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel att orsaka skada på egendom och att det finns anledning att tro att personen bär ett sådant föremål med sig.

Om det finns allvarlig risk för brott som avses ovan får en polisman för att söka efter ett farligt föremål kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen. Dessa åtgärder får endast i brådskande fall vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen (23 § polislagen)

Rättegångsbalken
Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11 § rättegångsbalken) Om polisen tror att en annan person bär föremål som kan tas i beslag eller förvar får denne visiteras även om hen inte är skäligen misstänkt.

Kroppsbesiktning
Med kroppsbesiktning menas en undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada. (28 kap. 12 § rättegångsbalken)

Kroppsbesiktning får utföras för samma skäl som för kroppsvisitation. Det får även göras för att fastställa DNA hos en person (28 kap. 12 a § rättegångsbalken)

Utförande
Kroppsvisitation eller besiktning av mer väsentlig omfattning ska verkställas inomhus och i avskilt rum. Verkställs den av någon annan än en läkare, skall såvitt möjligt ett trovärdigt vittne närvara. Blodprov får inte tas av någon annan än en läkare eller en legitimerad sjuksköterska. Annan mera ingående undersökning får utföras endast av läkare. (28 kap.13 § rättegångsbalken)

Den som ska kroppsvisiteras får hållas för ändamålet i upp till tre timmar. För kroppsbesiktning gäller sex timmar. En polisman får ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras. (28 kap.13 a § rättegångsbalken)

Om det finns risk för ett allvarligt brott får en polisman för att söka efter ett farligt föremål kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen (23 § polislagen)

Vad gäller i ditt fall?
Eftersom att en 17-åring är straffmyndig får en visitation utföras om det är av brådskande art och hen är skäligen misstänkt. Då jag inte har tillräckligt med information så kan jag inte ge dig ett säkert svar på din fråga. Omständigheter som vart (inomhus eller på brottsplatsen) din son befann sig och vilket brott han var misstänkt för kan vara avgörande för om visitationen var laglig eller ej.

Om du finner att polisen har agerat felaktigt och brutit mot lagen kan du göra en JO-anmälan. JO (justitieombudsmannen) granskar statliga myndigheter och ser till att deras arbetet utförs korrekt och enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Här innefattas särskilt de lagar som skyddar individers integritet och rättigheter, så som skyddet mot kroppsvisitation. På JO.se finns ett formulär för anmälan och fler instruktioner.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (327)
2021-04-05 Kan man kräva att en polis ska identifiera sig?
2021-04-03 Får polisen öppna mina brev?
2021-03-28 Polisens och åklagarens rätt att begära ut sekretessbelagda bankuppgifter?
2021-03-27 Får en polis ur tjänst ingripa?

Alla besvarade frågor (91064)