Kroppsvisitation; mot min vilja? på min begäran? Krav på handskar vid kroppsvisiteringen?

2021-11-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej.Om en polis stoppar mig och frågar om den får utföra en kroppsvisitation på mig och jag svarar nej kan den fortfarande göra det? Kan en polis utföra en kroppsvisitation på mig av min egna vilja alltså att om en polis stoppar mig och jag säger att jag har inget på mig och att den kan göra en kroppsvisitation på mig,kan polisen göra det då? Kan en polis kolla igenom mig när jag frågar om det alltså vi säger så att jag bara gör fram till en polis och frågar om den kan kolla utföra en kroppsvisitation på mig,kan en polis göra det då? Och till sist,behöver en polis ha på sig handskar när den utför en kroppsvisitation?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kroppsvisitation mot min vilja?

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig.

Svenska medborgare och andra som vistas i Sverige är skyddade enligt 2 kap. 6 § regeringsformen mot påtvingade kroppsliga ingrepp så som kroppsvisitation och en visitation får endast utföras med stöd i lag av behörig myndighet.

Poliser får i följande situationer genomföra en kroppsvisitation:

- Om de med stöd i lag har gripit, omhändertagit eller avlägsnat en person och det sker i anslutning till ingripandet. Visiteringen görs av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller andra farliga föremål för att de ska kunna tas omhand. Visiteringen kan även göras för att personens identitet ska kunna fastställas, 19 § 1 st. polislagen.

- Om det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv och hälsa, eller föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel att orsaka skada på egendom och att det finns anledning att tro att personen bär ett sådant föremål med sig, 19 § 2 st. polislagen.

- Om det finns allvarlig risk för brott som avses ovan får en polisman för att söka efter ett farligt föremål kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen. Dessa åtgärder får endast i brådskande fall vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, 23 § polislagen.

Vidare får kroppsvisitation ske enligt rättegångsbalken:

- Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet, 28 kap. 11 § rättegångsbalken.

- Om polisen tror att en annan person bär föremål som kan tas i beslag eller förvar får denne visiteras även om hen inte är skäligen misstänkt, 28 kap. 11 § rättegångsbalken.

Kroppsvisitation får således ske emot din vilja om skäl enligt ovan föreligger.

Kroppsvisitation på min begäran?

En kroppsvisitation får endast ske enligt ovan anförda grunder. Om du stoppar en polis och ber denne kroppsvisitera dig borde där inte föreligga någon grund för detta och en kroppsvisitation bör därför inte ske. Men det är polisen som gör denna avvägning och eftersom du ber om en kroppsvisitation kan det väcka misstankar och polisen får då genomföra en kroppsvisitation.

Krav på handskar vid kroppsvisitation?

Kroppsvisitation eller besiktning av mer väsentlig omfattning ska verkställas inomhus och i avskilt rum, 28 kap.13 § rättegångsbalken.

Den som ska kroppsvisiteras får hållas för ändamålet i upp till tre timmar. En polisman får ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras, 28 kap.13 a § rättegångsbalken.

Det finns således inget krav på att handskar ska användas vid kroppsvisitation. Däremot kan det med hänsyn till arbetsmiljö och hygien vara att föredra.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?