Kronofogden har gjort fel i utmätning?

Hej. KFM var hemma hos mig och gjorde en utmätning som inte var föranmäld och vi var inte hemma Dom tog med sig en bil som jag har fått i gåva och med ett överlåtelseförbud som innebär att den inte får utmätas, säljas, ges bort m.m Jag har förklarat detta för KFM men ingenting händer Min fråga är Vad ska jag göra Hur ska jag gå till väga Får KFM göra såhär och om det visar sig att kronofogden har gjort fel när måste dom lämna tillbaka bilen Hur lång tid har dom på sig i denna situation Har skickat in en rättelse och överklagan Har även skickat in en kopia på gåvobrevet Men inga svar Det har nästan gått 4 veckor sen dom var här KFM tog även

1 Hilti cirkelsåg 1Bosch borrhammare 1 TGB 525i 2 Gräsklippare 1 trädgårdskärra 1 Cadillac Eldorado inget av detta var mitt Får KFM göra såhär Jag står utan bil och + en massa nya skulder för ägarna till sakerna vill ha pengar eller sin sak Vi bor en bit ut på landet så jag har svårt att komma så att jag kan hämnta ut mina medeciner handla mat och lite sånt så vad tycker ni att jag ska göra M.V.H.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att Kronofogden har drivit in en fordran på dig genom att utmäta en del egendom som fanns hemma hos dig, men att dessa föremål inte var dina utan tillhörde någon annan, eller omfattas av överlåtelseförbud.

Vad får Kronofogden göra?

Utmätning ska endast göras om det belopp som beräknas flyta in ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig, och KFM ska som utgångspunkt börja med att utmäta sådant som är av minst olägenhet för dig (4 kap. 3§ utsökningsbalken, UB). Utgångspunkten är också att du ska underrättas om utmätningen innan den utförs, men det finns undantag om de bedömer att det finns risk att gäldenären skulle undanskaffa eller förstöra egendom, eller om det är brådskande (4 kap. 12§ UB). Utmätningen får då ske utan att du är närvarande (4 kap. 13§ UB).

KFM får endast utmäta egendom om det framgår att den tillhör dig, eller om du kan presumeras vara ägare (4 kap. 17§ UB). Det föreligger en presumtion att du anses vara ägare till egendom som du har i din besittning, alltså exempelvis som finns i ditt hem, om det inte framgår att det tillhör någon annan (4 kap. 18§ UB). Det är KFM som ska bevisa att egendomen tillhör dig. Vad gäller verktygen och dylikt som inte är ditt, kan både du och den rättmätiga ägaren framföra detta till KFM, och då får de inte utmäta egendomen om ni kan bevisa att så är fallet. Det är ni som har bevisbördan för detta. Om den rättmätiga ägaren är din sambo eller maka, och ni äger den gemensamt, så får KFM endast utmäta din del i egendomen, om ni kan göra det sannolikt att den delvis samägs med en maka (4 kap. 19§ UB). När KFM då har utmätt egendom som egentligen tillhör någon annan, ska KFM förelägga den rättmätige ägaren att väcka talan i saken mot den som sökt utmätningen och dig. Om tredje man inte ansöker om detta inom en månad från dess att föreläggandet delgivits denne, så förlorar denne sin rätt (4 kap. 20§ UB).

Vad gäller din bil, så får KFM inte utmäta egendom som genom föreskrift i gåvobrev ej får överlåtas, om det inte finns särskilda skäl att ändå göra det (5 kap. 5§ UB). Om det alltså finns ett överlåtelseförbud, är detta giltigt. Men vid särskilda skäl, så som vid exempelvis löneutmätning eller skatteutmätning, får även gåvor med överlåtelseförbud utmätas. I det fall det är svårt att visa att det finns ett överlåtelseförbud, skulle du också kunna göra invändningen att bilen utgör ditt så kallade beneficium, alltså att den är essentiell i ditt levnadssätt, för att du behöver den i arbete, att ta dig till affären och liknande. KFM kan då antingen medge detta, eller medge att du får tillbaka ett värde som du kan köpa en billigare bil för om den som de tagit är värd mycket.

Vad kan du göra?

Om egendom tagits för utmätning som inte får utmätas, är ert första steg att begära rättelse. Du kan inte överklaga ett beslut att inte göra en rättelse, utan du får i stället överklaga utmätningsbeslutet till domstol. Vad gäller hur snabbt detta måste gå, så gäller att det ska utredas så snart som möjligt, och utmätningen får inte slutföras undertiden ägandeförhållandena utreds. Detta innebär ju att så länge ägandeförhållandena utreds kommer du inte få tillbaka bilen. Har egendomen dock redan hunnit säljas, så finns det en risk att ni förlorat äganderätten, och endast får pengarna tillbaka.

I beslutet från KFM lär det stå hur du ska gå till väga vid överklagande, och även sannolikt en tidsfrist inom vilken du måste skriftligen skicka in ditt överklagande. Du kan till ditt överklagande bifoga bevis, så som gåvobrevet, skriftliga vittnesberättelser och liknande. Både du och den rättmätige ägaren får överklaga beslutet att utmäta verktygen m.m. (18 kap. 2§ UB). Om du skickat in överklagandet i rätt tid, så ska KFM översända det till tingsrätt så snart som möjligt (18 kap. 10§ UB).

Det är alltså som utgångspunkt du/ni som ska bevisa att egendomen tillhör dig/er, och även väcka talan i saken för att behålla sin rätt till egendomen. Om det kan bevisas så ska KFM häva utmätningen, och om egendomen hunnit säljas ska pengarna tillfalla den rättmätige ägaren (4 kap. 33§ UB). Återlämnandet ska därefter ske skyndsamt om KFM väljer att rätta beslutet. Om domstol fattar beslut i frågan, så gäller samma sak. De ska alltså återlämnas så snart som möjligt, men vad jag kan hitta finns det inga närmare bestämmelser om vad detta innebär.

Sammanfattning och råd

Det är alltså som utgångspunkt inte fel av KFM att omhänderta egendomen, om den fanns i din besittning då detta innebär en presumtion för att det är ditt. Men om den tillhör annan än dig, får de inte utmäta den. Det svåra är att du, eller egentligen den rättmätige ägaren, ska lägga fram bevis för att göra detta sannolikt. Om KFM ändå utmätt egendomen, har både du och den rättmätige ägaren rätt att väcka talan i domstol, även avseende din bil. Om KFM begår ett fel, bör du såklart som utgångspunkt först vända dig till avdelningen på KFM, handläggaren i fråga eller dennes chef. Du kan även framföra kritik till Justitieombudsmannen, eller om du lidit skada på grund av att KFM handlagt ärendet felaktigt, kan du söka skadestånd hos Justitiekanslern.

I detta skede finns det inte så mycket annat du kan göra, om det är så att du överklagat beslutet. Jag känner inte till alla omständigheter i ärendet, så det är svårt för mig att avgöra dina chanser. Men om du har ett gåvobrev som utfäster ett överlåtelseförbud, så är detta är bra utgångsläge. Om utmätningen sker så som löneutmätning eller skatteutmätning, kan överlåtelseförbudet sättas ur spel. Då kan du försöka göra gällande att bilen utgör ett basalt behov för dig som du måste få tillgodosett. Du och den rättmätige ägaren måste göra sannolikt att bilen inte får utmätas och att verktygen och dylikt inte tillhör dig, vilket kan vara lite svårare. Vittnesutsagor, kvitton, kontoutdrag och liknande kan tjäna som bra bevisning för detta, och generellt är bevisbördan inte jättestark. Det ska räcka att ni gör det sannolikt, vilket är en låg ribba.

Om du önskar vidare hjälp eller företrädas i tvisten mot Kronofogden, är du välkommen att återkomma till mig så kan jag sätta dig i kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”