FrågaFAMILJERÄTT27/02/2017

Kritisk tidpunkt för bodelning samt makes redovisningsplikt

Vi ligger i skilsmässa, allt lösöre i bostaden har vi delat och varit överens om.

Efter inlämnad ansökan om skilsmässa har han köpt en bostadsrätt hur går man vidare med skulder och tillgångar ska hans bostadsrätt ingå som tillgång? Bostaden jag har är hyresrätt

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna som berör din fråga återfinns i äktenskapsbalken 9 kap. 1-3 §§ (här).

Jag tolkar det som att ni inte genomfört en bodelning, om min tolkning av frågan inte stämmer så får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Vid äktenskapsskillnad görs en bodelning där era (dvs f.d. makars) tillgångar delas mellan er. Det finns i princip ingen tidsfrist för när detta ska ske, men däremot finns det en s.k. kritisk tidpunkt. Det är egendomsförhållandena under denna tidpunkt som avgör vilka tillgångar och skulder som ska ingå i bodelningen. Den kritiska dagen är i ert fall dagen då ansökan om äktenskapsskillnad sökts (d.v.s. dagen då talan väckts).

Om din f.d. man köpt bostadsrätten för medel som är att anse som giftorättsgods och som skulle ha delats mellan er vid en bodelning så får han en redovisningsplikt och värdet av (i detta fallet) de pengar han köpte bostadsrätten för ska ingå i bodelningen. Detta görs genom att det vid bodelningen räknas som att värdet av pengarna finns bland hans tillgångar. Huruvida något är att anse som giftorättsgods (och ska ingå i bodelningen) alternativt enskild egendom (som inte ingår) avgörs av bestämmelser i äktenskapsbalkens 7 kap. 1-3 §§ (här). Lite förenklat kan sägas att vissa gåvor och arv är en makes enskilda om det föreskrivits så vid överlåtelsen, eller egendom som genom äktenskapsord blivit enskild egendom.

Angående din fråga om tillgångar och skulder gäller sammanfattningsvis följande; Makars tillgångar och skulder vid den kritiska dagen avgör vad som ska ligga till grund för bodelningen. Makarnas giftorättstillgångar beräknas, därefter dras varje makes skulder av från deras respektive tillgångar. Det som återstår delas därefter upp mellan makarna. Bestämmelser om hur bodelningen går till återfinns främst i äktenskapsbalkens 11 kap. 1-6 §§ (här).

Hoppas jag gav dig svaret på din fråga. Om något är oklart får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan. Annars är du välkommen med nya frågor till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image