Krav på hästtransporter i Sverige och övriga EU

2015-12-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HejJag har en fråga angående djurplågeri. Det gäller transport av hästar och om man får transportera hästar genom att köra nonstop från Österike till Sverige (Skåne)?Vad krävs av företaget som transporterar hästar och vad skulle det bli för straff om man bryter mot dessa lagar?Det borde vara två lagar som reglerar detta, kör och vilotider för chaufförer och djurskyddslagen, eller finns det mer att ta hänsyn till?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

De bestämmelser som reglerar transport av hästar i Sverige återfinns i Djurskyddslag (1988:534), Djurskyddsförordning (1988:539), Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:2) om transport av levande djur och Rådets förordning (EG) om skydd av djur under transport 1/2005. Jag kan inte besvara frågan om vilka bestämmelser som gäller för hästtransporter i Österrike, Tyskland och Danmark, men eftersom förordningen uppställer minimikrav för EU:s medlemsstater så är dessa gällande såvida inte medlemsstaterna uppställer strängare krav (Rådets förordning om skydd av djur under transport, artikel 1.3). I detta avseende kan möjligen Sveriges ambassader i Danmark, Tyskland och Österrike vara behjälpliga med att undersöka vilka regler som gäller. Det ska dock noteras att eftersom de svenska bestämmelserna om hästtransporter är förenade med straff som böter eller fängelse, så kan överträdelser dömas efter svensk lag och vid svensk domstol även om ett sådant brott begicks utanför Sverige. Detta gäller såväl för den som är svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige, utlänning utan hemvist i Sverige men som efter brottet har blivit medborgare eller tagit hemvist i Sverige, eller dansk, norsk, finsk eller isländsk medborgare som finns i Sverige. Eftersom överträdelser av lagen och EU:s förordning kan medföra straff som uppgår till mer än sex månaders fängelse så kan även annan utlänning som ändå finns i Sverige ställas till svars för en överträdelse som har gjorts i utlandet. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 2:2 första stycket, punkt 1-3.

Utöver de allmänna kraven på exempelvis skydd mot onödigt lidande, tillräcklig tillsyn och tillräckligt foder så innehåller Djurskyddslagen specifika regler om transport av levande djur. Det framgår att transportmedlet ska vara lämpligt för ändamålet samt ge skydd mot värme, köld, stötar, skavning och liknande, samt att djuren också ska hållas skilda från varandra om detta är behövligt (Djurskyddslag 8 § första stycket). Bestämmelsen kompletteras av Djurskyddsförordningen, i vilken det framgår att den som sköter transporten ska ha tillsyn över djuren och vidta behövliga åtgärder för att undvika skada eller lidande för djuren under lastning, transport och urlastning (Djurskyddsförordning 22 §). Jordbruksverkets föreskrifter innehåller dessutom regler som specifikt tar sikte på transport av hästar. Där framgår bland annat att om transporttiden uppgår till mer än åtta timmar så måste hästar som är yngre än två år ha möjlighet att ligga ned. Om flyttningsbara väggar används för att göra liggutrymmet större så måste dessa vara täta ner till golvet (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur 6:9 andra stycket). Utöver denna regel så finns bestämmelser om hästtransporter i 6:9 första och tredje styckena, samt 6:10-11.

Slutligen innehåller förordningen en rad bestämmelser om däribland krav på utbildning av förare och fordonskrav, men även om transporttider. Där framgår det att transporttiden för tama hästdjur som huvudregel inte får överskrida åtta timmar, och att hästarna efter transporttiden ska lastas av, utfordras, vattnas och få en vilotid om minst tjugofyra timmar. Om det är i djurens intresse, primärt när det är fråga om att ankomstorten ligger nära efter åtta timmars körning, så får transporttiden förlängas med två timmar. Om särskilda tilläggsbestämmelser är uppfyllda för bland annat isolering, golv och skiljeväggar så får dock tama hästdjur transporteras under högst tjugofyra timmar, varvid de ska vattnas och om behövligt utfordras var åttonde timme (Rådets förordning om skydd av djur under transport, Bilaga I, Tekniska föreskrifter, kapitel V, 1.2, 1.4, 1.5 och 1.8, samt kapitel VI om tilläggsbestämmelser för långa transporter av tama hästdjur).

Överträdelser av Djurskyddslagens bestämmelse om djurtransport eller förordningens regler kan straffas med antingen böter eller fängelse i högst två år (Djurskyddslag 36 § första stycket, punkt 1, och 36 a § första stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Över detta står EU:s Transportförordning som Sverige måste rätta sig efter. Man måste också ha erforderliga tillstånd och om det görs mot betalning ska det finnas yrkestrafiktillstånd med en trafikansvarig. Samtliga chaufförer ska ha genomgått utbildningar som krävs enligt Yrkestrafiktillståndet. Transporterna ska också vara gk för transporter över 8 h o det är SJV som gk o Länsstyrelsen som ska kontrollera.
2016-04-13 16:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1188)
2020-10-27 Kan jag överklaga kommuns fastighetsförsäljning?
2020-10-26 ​Är ingenjör en skyddad titel?
2020-10-25 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap?
2020-10-19 Är det tillåtet att bära durkslag som religiös huvudbonad på passfoto i Sverige?

Alla besvarade frågor (85453)