Kränkningsersättning vid allvarlig kroppsskada

FRÅGA
Vad är skälig kränkningsersättning om jag blivit knivskuren i magen ca 30 cm så att hela bukväggen öppnar sig? Samt 2 hugg i låret.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan sägas följande. När en person har drabbats av kroppsskada till följd av en annan persons handlande och den skadevållande personen har agerat oaktsamt eller med uppsåt så kan den skadevållande personen bli skadeståndsskyldig gentemot den skadelidande. Kränkningsersättning är en av de skadetyper som kan ersättas genom skadestånd. Av 2 kap. 3 § skadeståndslagen framgår att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Det krävs således att den skadelidande har blivit utsatt för brott som inneburit allvarlig kränkning (skadorna i frågan uppfyller tveklöst detta kriterium) för att kränkningsersättning ska utgå. Vidare krävs att det finns en identifierad gärningsman, annars finns det ju ingen skadevållare som kan åläggas skadeståndsskyldigheten (finns ingen identifierad gärningsman kan det bli aktuellt med försäkringsersättning eller i vart fall brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten). Jag kommer nedan att anta att dessa ovan beskrivna kriterier är uppfyllda.

Från de skador du återger i ditt fall kommer jag i det följande anta att det brott som gärningsmannen har/kommer att åtalas för är försök till mord, försök till dråp, synnerligen grov misshandel eller grov misshandel. När det gäller att bestämma storleken på kränkningsersättningen tillämpas schablonbelopp som är kopplade till olika brottsrubriceringar och gärningar. Det är Brottsoffermyndigheten som tillhandahåller dessa schablonbelopp i deras referatsamling. Se referatsamlingen digitalt på:

https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Referatsamling/Aktuell%20upplaga/Referatsamling%202016_webb.pdf

Eftersom jag t.ex. inte vet hur allvarliga de skador du beskrivit var är det svårt att ge ett konkret svar på vilken kränkningsersättning som kan komma i fråga i ditt fall. Följande schablonbelopp skulle kunna komma i fråga beroende på brottsrubricering och allvarligheten av skadorna:

- p. 79 (s. 45): 125 000 kr. I det här fallet dömdes gärningsmannen för försök till mord. Skadorna på brottsoffret, som var allvarliga men inte livshotande, bestod i knivhugg i halsen och kroppen. Vad gäller försök till mord eller dråp kan sägas att kränkningsersättning om 125 000 kr brukar utgå som regel. Endast om mord- eller dråpförsöket inte har inneburit allvarliga skador går man ned till 100 000 kr.

- p. 120 (s. 56): 50 000 kr. I det här fallet dömdes gärningsmannen för grov misshandel. Skadorna på brottsoffret, som var allvarliga men inte livshotande, bestod i huggande och skärande knivvåld i buken och bröstkorgen.

Som du ser ovan kan storleken på kränkningsersättningen variera beroende på brottsrubricering och skadornas allvarlighet. Om rubriceringen i ditt aktuella fall blir försök till mord eller dråp har jag svårt att se att någon annan ersättning än 125 000 kr kan utgå då den summan är praxis vid sådana brott, och särskilt då dina skador bör anses som allvarliga (om inte livshotande). Svårare blir det om gärningen är att bedöma som grov misshandel (t.ex. om det inte går att visa att gärningsmannen hade uppsåt till döden) för här spelar en rad omständigheter in, inte minst skadornas allvarlighet, men även sådana omständigheter som om man är i en utsatt position, om våldet begås av närstående o.s.v.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

O H
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97355)