FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB23/05/2014

Kränknade fotografering i skolans omklädningsrum

Hej undrar hur man ska göra. Våran pojk blev fotograferad av en annan elev i dusch rummet utan att veta om det o detta hände i skolan. Har varit i kontakt med räcktorn men skolan vill bagalitesera det vi vill anmäla. Men vi vill ha lite bak grund vad skolans skyldig het mm. Samt vad kan man som förälder göra. Önskar råd mm

Lawline svarar

Hej!

Att bli fotograferad i omklädningsrummet är vanligvis ett exempel på kränkande fotografering 4 kap. 6 a § BrB https://lagen.nu/1962:700 Kränkande fotografering kan bara aktualiseras när det har skett i hemlighet vilket innebär att samtycke saknas.

I Sverige blir man inte straffas om man är under 15 år. Utifrån frågan kan jag inte göra en bedömning av hur gamla barnen är. Om barnet som tagit bilden/bilderna är under 15 år kan det inte straffas. Är förövaren å andra sidan 15 år eller äldre innebär detta att barnet kan straffas. Utifrån din fråga uppfattar jag det som att denna delen inte är så viktig. Utan att det väsenliga från er sida är att skolan ska göra rätt för sig.

Vid en sådan händelse som har inneburit en kränkning av en elev har rektorn en skyldighet att hjälpa det utsatta barnet genom att det bl.a. ska kunna bearbeta upplevelsen. Denna hjälp ska ges i form av skolpsykolog och liknande.

Hur skolan agerar vid en för handen föreliggande situationer varierar beroende på den plan skolan har upprättat för förebyggandet av kränkande behandlingar.

BEO (Barn- och elevombudsmannen) är en del av Skolinspektionen som är en statlig myndighet dit föräldrar kan vända sig för att bl.a. få rätt till skadestånd till sitt barn för mobbning. Utifrån din fråga kan denna enstaka händelsen inte anses som mobbning. Utifall att det skulle finnas flera händelser som er son har blivit utsatt för av den som fotograferade honom ska skolan ha kunna haft möjlighet att förebygga. Personalen har en skyldighet att jobba mot mobbning. För att skolan ska kunna anses ha ett ansvar krävs att det ska finnas ett samband mellan skolan och kränkningarna.

När eleverna är i skolan har givetvis lärare ett visst ansvar att skydda elever från att utsättas från viss fara. När elever kränker andra med tekniska medel måste givetvis frågan ställas hur långt skolans ansvar kan stäckas. Hur mycket kan personalen ta ansvar för? Frågan är hur mycket skolan kan ligga till last för att denna kränkning inte skulla ha hänt. Ska lärarna behålla samtliga elevers mobiltelefoner under idrotten just så att detta inte ska kunna ske eller innebär det en för stor kränkning i deras privatliv etc. Det är svåra avvägningar som måste göras. Ska en vuxen lärare vara närvarande i omklädningsrummet? Frågan är om personal hade kunnat skydda ert barn i denna situation. Detta hänger givetvis också på vilka föreskrifter som finns kring elevernas användande av mobiler kring idrotten om sådana föreskrifter ens finns.

Skolorna har olika planer i form av tillvägagångssätt när det gäller kränkande behandling. I dessa ska bl.a. anges hur man ska gå till väga och vem som ev. ansvarar för en utredning. http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikation/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2798 under länken finns en handbok för hur skolan ska agera vid kränkande behandling. I lag framgår att skolor är skyldiga att förebygga och stoppa kränkningar av elever.

Sedan 2011 är rektorerna enligt lag skyldiga att upprätta en anmälan om kränkande behandling när sådan upptäcks på skolorna.

Lagstiftningen kring 4 kap.6 a § är en ny paragraf sedan 1 juli 2013. I dag blir det allt vanligare att brott begås med hjälp av tekniska medel. Huruvida det omfattas av kränkningar i 6 kap. Skollagen är svårt att göra en bedömning. Det är utifrån frågan svårt att spekulera om frågan har lagts ut på sociala medier eller om bilder tagits och sedan raderats.

Rektorn ska enligt ovanstående inte bagatellisera händelsen utan har en skyldighet att aktivt arbeta mot kränknade behandlingar och vid en kränkande behandling ska en anmälan upprättas.

Jennifer RönnerhedRådgivare
Hittade du inte det du sökte?