Kränkande beteende brott?

FRÅGA
Hej min fråga är. Min son blev filmad mot sin vilja på skolans område. Av en annan elev. Där den elev använder kränkande ord mot min son i filmen. Min son går där ifrån. Sen får vi vetskap att filmen visas bland andra elever i skolan och även lagts upp på snapchat. Är där en grund till polisanmälan.? Och hur går man tillväga.? Skolan är inte speciellt hjälpsam att lösa problemet. Mvh Anette plöger
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dessa frågor regleras i brottsbalken.

Av de omständigheter du beskriver anser jag att det skulle kunna röra sig om antingen ofredande enligt 4 kap 7 § brottsbalken(BrB), eller förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB.

Ofredande:

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande, 4 kap 7 § BrB. Det som blir aktuellt i det här fallet är "annat hänsynslöst agerande". Sådant agerande kan just vara att filma någon annan på ett påträngande sätt eller att framföra grova kränkningar av sexuell eller våldsam natur. Gärningen ska vara sådan att den typiskt sett är sådan att någons frid kränks. Det förutsätts således inte att någon fridskränkning uppkommit i det enskilda fallet. HD har uttalat att kränkande uttalanden till en annan person i många fall genom tillämpning av 5 kap 3 § BrB kan straffas som förolämpning, men för att ofredande ska föreligga krävs något mera, nämligen att gärningen innefattat just en kännbar fridskränkning.

Förolämpning:

Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes för förolämpning, 5 kap 3 § BrB. Ansvar för förolämpning förutsätter att det kränkande beteendet riktar sig till den utsatte. Så är fallet här då personen filmar samtidigt som han riktar kränkande ord mot din son. Den brottsliga gärningen avser beteende som syftar till att såra den utsattes känslor. Huruvida ett visst yttrande är att bedöma som förolämpning eller inte måste bedömas utifrån den enskilda situationen även med beaktande av vem uttalandet riktar sig till.

Således tror jag att brottet förolämpning ligger närmast till hands och skulle därför göra en polisanmälan! Ring 114 14 för att göra en anmälan.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (812)
2019-04-20 Kan jag dömas för förtal?
2019-04-19 Kan förtal aktualiseras om man inte utpekar personen med namn?
2019-04-18 Kan den som blivit frikänd från sexuellt ofredande få skadestånd för ärekräkning?
2019-04-11 Fråga om förtal

Alla besvarade frågor (68021)