Körkortsingripande vid upprepade trafikförseelser

2021-01-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej Jag har åkt i en fartkamera 3ggr på ett år . En gång 89km på 80väg Och två ggr 66km på 60 väg Är körkortet i fara?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återkallelse av körkort
Närmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).

Hastighetsöverträdelse
Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.

Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.

Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om överträdelsen är ringa eller inte.

Upprepade trafikförseelser
Tidigare trafikförseelser kan också tillmätas betydelse för frågan om körkortsingripande. Ett körkort kan bli återkallat på den grunden att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter gällande trafikregler och trafiksäkerhetens intressen (jfr 5 kap. 3 § p. 3 körkortslagen). Bestämmelsen tar sikte på sådana straffbelagda förseelser som exempelvis hastighetsöverskridanden, vårdslöshet i trafik av lindrigare art och överskridande av heldragen vit linje. Med upprepade trafikförseelser avses vanligen minst tre förseelser. Transportstyrelsen brukar normalt beakta upprepade trafikförseelser inom en period av två år.

Återkallelse enligt denna grund föregås oftast av en varning. Återkallelse kan emellertid ske då upprepade förseelser begåtts i så tät följd att varning inte hunnit meddelas.

Omständigheterna i det aktuella fallet
Hastighetsöverträdelserna på 89 km/h respektive 66 km/h är att betrakta som ringa då överträdelserna inte överskrider med mer än 30 km/ h jämfört med högsta tillåtna hastighet. Ditt körkort kommer således med sannolikhet inte att återkallas på den grunden.

Ett körkort kan emellertid bli återkallat om körkortshavaren har begått upprepade trafikbrott. Vanligen beaktas upprepade trafikförseelser inom en period av två år. I ditt fall har du överskridit högsta tillåtna hastighet totalt tre gånger detta år, vilket kan utgöra en grund för att återkalla ditt körkort. Transportstyrelsen gör emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet beaktas, varför utgången kan bli en annan. Transportstyrelsen kan besluta att meddela dig en varning om de anser att det är tillräckligt med hänsyn till att de begångna trafikförseelserna har varit av ringa karaktär.

Hoppas att du har fått viss vägledning avseende gällande rättsregler för körkortsingripande!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (962)
2021-10-24 Vart vänder man sig för information om giltigheten av körkort?
2021-10-23 Narkotikabrott - hur påverkas ansökan om körkortstillstånd?
2021-10-20 När kan jag börja övningsköra efter indraget körkort?
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?

Alla besvarade frågor (96532)