FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott28/10/2020

Körkortsingripande vid hastighetsöverträdelse

Min sambo blev av med sitt körkort i 2 mån i juli 2018 efter ha kört för 33 km för fort. Därefter åkte han dit för fortkörning för kanske 11/2 år sedan men det var kanske 83 km / h på 70 väg. Förra veckan åkte han dit igen knappt 30 km för mycket på 70 väg. Ryker körkortet igen? Vi väntar på beslut.. Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återkallelse av körkort
Rättsregler kring körkortsingripanden vid hastighetsöverträdelser regleras främst i körkortslagen.

Närmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.

Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i förarbeten och praxis. Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan en återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.

Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.

Tidigare trafikförseelser kan också tillmätas betydelse för frågan om körkortsingripande. Ett körkort kan bli återkallat på den grunden att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter gällande trafikregler och trafiksäkerhetens intressen (jfr 5 kap. 3 § p. 3 körkortslagen). Bestämmelsen tar sikte på upprepade trafikförseelser, vanligen minst tre.

Slutsats
Huruvida din sambos körkort kommer att bli återkallat avgörs av Transportstyrelsen genom en individualiserad bedömning. Samtliga omständigheter i det aktuella fallet ska vägas in. Jag kan således inte ge ett definitivt svar, men ovan faktorer som jag har redogjort för beaktas vanligen för ett beslut om en återkallelse ska ske eller inte.

Hoppas att du har fått viss vägledning avseende gällande rättsregler för körkortsingripande.

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo