FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott02/06/2017

Körkortsingripande och utländskt körkort

Hej! jag har en fråga gällande det brev jag fått från transport styrelsen som lyder följande.

Finskt körkort

Polisen omhändertog mitt körkortet då jag blåste 0,17 mg/l i utandningsluft på station ( kan listerin ½h innan blåsning ha inverkan?)

Dom skall ta ställning till om de skall lämna tillbaka körkortet eller om de redan nu ska bestämma sig att mitt körkort inte gäller i Sverige tills vidare.

Så anser de med att jag är permanent bosatt i Sverige ( Är här på jobb som kommer vara något år, har personliga anknytningar till Finland Familj Flickvän/sambo) och dr med överväger de att byta ut mitt finska körkort mot ett svenskt ( detta får de väl inte göra då mitt körkort är finskt?)

deras val är:

Återkalla tills vidare under minst ett år eller

Gälla med vilkor om alkolås under minst ett år, om de biviljar ansökan om körkort med villkor om alkolås.

Vad är den bästa för mig att göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är om svensk polis kan återkalla utländskt körkort alternativt låta dig behålla körkort med villkor om alkolås. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Frågor om utländska körkort regleras primärt i 6 kap. körkortslagen (KL). Av 6 kap. 5 § framgår att om det finns en grund för körkortsingripande som avses i 5 kap KL ska det utländska körkortets giltighet i Sverige prövas. Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid ingripande mot körkort utfärdade i Sverige.

De grunder för körkortsingripande som är aktuella här är enligt dig själv ett positivt test vid en nykterhetskontroll. Återkallelse av körkort kan då ske med stöd av 5 kap. 3 § KL och ska förenas med en spärrtid om mellan en månad och tre år.

Ett alternativ till återkallelse av körkort är att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås. Förutsättningarna för detta framgår av 5 kap 16 § KL:

1. är permanent bosatt i Sverige och 2. har ett körkort som a) är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och b) kan återkallas med stöd av 3 § 1 på grund av brott mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

I ditt fall så är det med andra ord en förutsättning för körkort med villkor att du anses vara permanent boende i Sverige. Det krävs då som du säger att du själv ansöker om detta.

För att kunna få körkort med villkor om alkolås krävs också att ditt finska körkort byts ut mot ett svenskt. Detta framgår av 5 kap. 21 § KL som hänvisar till 6 kap. 6 § KL. Anledningen är att om ett svenskt körkort förenas med alkolås så ska det förnyas och de nya uppgifterna ska föras in. Transportstyrelsen i Sverige är inte behörig att förnya ett finskt körkort och därför måste det bytas ut mot ett svenskt och förses med villkorsuppgiften.

Med permanent bosättning avses bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår till följd av:

personlig och yrkesmässig anknytning eller personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där personen bor.

I ditt fall är det därmed möjligt att du anses vara permanent boende. Det är i ditt intresse att du anses vara permanent boende i Sverige eftersom det endast är då ditt körkort kan förenas med villkor. En förutsättning är då att du ansöker och att ditt finska körkort ”byts ut” mot ett svenskt. Om du väljer att inte ansöka om att få körkort med villkor om alkolås kommer körkortet återkallas i Sverige och därefter skickas till Finland för beslut om det ska återkallas även där. Eftersom du vill arbeta och verka i Sverige är det därför mycket bättre att ansöka om körkort med villkor.

När det gäller frågan om listerine och utandningsprov så har jag mycket svårt att tro munskölj 30 minuter före blåsning kan ha någon inverkan.

Lösning

Min rekommendation är att ansöka om körkort med villkor om alkolås. Om det beviljas kommer visserligen få körkortet utbytt mot ett svenskt men du kan fortsättningsvis köra bil i Sverige. Återkallas körkortet kommer du inte kunna använda bilen alls i Sverige vilket säkert kan bli ett problem i ditt arbete.

För bokning av telefontid nås jag på emil.blomqvist@lawline.se. Återkom med förslag på datum, tid och det telefonnummer du önskar bli uppringd på.

Med vänlig hälsning,

Emil BlomqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”