FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott11/11/2020

Körkortsåterkallelse vid hastighetsöverträdelse

Hej! Jag förlorade körkortet pga fortkörning (126km/h på 90 väg) med spärrtid på 2 månader i augusti, jag tog körkortet igen i september. Nu fastnade jag på en fartkamera där jag körde 89km/h på 70 väg. Jag fick ett underrättelse dokument hem med en böter på 2400kr, det syns tydligt att det är jag. Finns det någon chans att de kan dra in körkortet nu igen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återkallelse av körkort

Rättsregler kring körkortsingripanden vid hastighetsöverträdelser regleras främst i körkortslagen.

Närmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.

Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.

Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.

Tidigare trafikförseelser kan också tillmätas betydelse för frågan om körkortsingripande. Ett körkort kan bli återkallat på den grunden att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter gällande trafikregler och trafiksäkerhetens intressen (jfr 5 kap. 3 § p. 3 körkortslagen). Bestämmelsen tar sikte på upprepade trafikförseelser, vanligen minst tre.

Hastighetsöverträdelse i förevarande fall

I ditt fall har du kört 89 km/ h vilket utgör en hastighetsöverträdelse med 19 km/h jämfört med högsta tillåtna hastighet.

Utifrån den rättspraxis och de förarbeten som har utarbetats, är överträdelsen sannolikt att betrakta som en ringa hastighetsöverträdelse. Det innebär att ditt körkort inte bör återkallas på den grunden. Transportstyrelsen gör emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet ska beaktas, varför utgången kan bli en annan. De faktorer som jag ovan har redogjort för är exempel på förhållanden som kan tillmätas betydelse.

Hoppas att du har fått viss vägledning avseende gällande rättsregler för körkortsingripande!


Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?