Kontrollavgift vid bristfällig skyltning

2020-01-29 i Parkeringsböter
FRÅGA
Parkeringsfråga. Jag ställde mig på en besöksparkering i ett bostadsområde 20 juni 2019 och följde gängse regler men anvisningsskylten var skadad av plogbilen sedan tidigare vinter, jag kommer inte ihåg om själva skylten var helt eller delvis borta, men stolpen var kvar och nerböjd. Besöksparkeringen har funnits där sedan 1976 och brukades som vanligt av andra besökare både innan, under och efter tidpunkten. Jag får en kontrollavgift med anledning att skylt var borta och därigenom "Förbud att parkera område helt/delvis på gräsyta/grusyta." jag bestrider kontrollavgiften med skäl att skylten bara tillfälligtvis var ur funktion. NVS bevakning har dragit detta till tinget. NVS ska bevaka parkeringen men har även ansvar för skyltningen, Inte förrän september 2019 satte NVS upp en ny skylt med samma lydelse som den tidigare. Området är Kråkklövergränd 4-10 Piteå. Har jag någon chans?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis och generellt kan det sägas att parkeringslagstiftningen består av två olika system; det offentligrättsliga och det civilrättsliga. Det offentligrättsliga systemet omfattas lagen om felparkeringsavgift, trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter. Det civilrättsliga systemet regleras i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Det som är avgörande för vilken eller vilka lagar som blir tillämpliga är om det finns någon lokal trafikföreskrift som reglerar parkeringen på platsen. Finns det sådana ska lagen om felparkeringsavgift gälla och inte lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Om marken har upplåtits för parkering eller förbjuder parkering av en markägare blir lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering tillämplig.

Jag känner inte till om platsen du beskriver är allmän mark eller tomtmark vilket skulle spela roll gällande vilken lag som blir tillämplig, men i din fråga skriver du att du fått en kontrollavgift, vilket tyder på att det är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering som är den tillämpliga lagen. Enligt lagens 3 § framgår det att en kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken.

Om det skulle vara så att det är lagen om felparkeringsavgift som ska tillämpas på grund av att marken du ställde fordonet på är allmän mark, finns det inte något uttryckligt krav på tydlighet vid skyltningen. Eftersom det är en fråga om offentligrättslig avgiftsreglering i sådana fall, får skyldigheten att betala felparkeringsavgift emellertid anses förutsätta ett motsvarande krav på tydlighet (som den i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering), enligt NJA 2017 s. 699. I rättsfallet konstaterar Högsta domstolen att de båda lagarna som nämnts i detta stycke "så långt det är möjligt ges en enhetlig tolkning och tillämpning". Det ska därför inte göras någon skillnad när det gäller krav på skyltning i de olika systemen.

Med detta sagt finns det ett krav på att en tydlig skyltning ska göras och på sättet du beskriver din situation kan det argumenteras för att skyltningen var otydlig och bristfällig och att dina chanser därmed ökar. Det som kan utgöra ett problem är bevisningen. Har du bilder på att skyltning inte fanns, eller att skylten delvis var borta? Vet du om detta var ett uppmärksammat problem vid den aktuella tidpunkten? Uppmärksammade personen som körde plogbilen att skylten skadades och eventuellt gjorde någon anmärkning om detta? Framfördes ett meddelade till tomtägaren (eller kommunen om allmän mark)? Är det dokumenterat på annat sätt? Du skriver att inte förrän september 2019, det vill säga drygt tre månader efter kontrollavgiften, sattes en ny skylt upp – har det inte varit skyltat under den tiden? Frågorna som jag ställer är sådana som kan vara bra att ha besvarade som eventuella motargument vid domstol.

Hoppas att du fick din fråga besvarad. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll