kontrollavgift trots p-skiva - vad gäller?

Hej! Jag har lånat en bil och fått en kontrollavgift om att p-skiva saknas (egentligen är det ju i fordonsinnehavaren namn). Det saknades inte någon skiva men den satt inte heller direkt mot framrutan. Jag har fått bild från p-bolaget om att den inte syns och jag har visat på att den just gör det. Dom har nu tagit mig (eller rättare sagt fordonsinnehavaren då) till tingsrätt och jag undrar om det överhuvudtaget finns en chans där eller om det bara är att lägga sig platt och betala? Jag har läst era svar tidigare, det jag kunnat hitta i lagtext och tidigare domar. Mot den bakgrunden tycker ju jag självklart att jag har rätt, vilket gör mig arg att dom får "skrämmas" såhär.

Får p-bolaget själva bestämma var skivan ska sitta? Jag har förstått att den ska placeras framtill i bilen och väl synlig. Står man rakt framför bilen så syntes ju faktiskt inte vår, det stämmer, men den är ju fortfarande väl synligt och framtill i bilen. Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att de villkor som företaget ställt upp för sin parkeringsplats gäller före trafikförordningen och liknande. Svaret på din fråga beror alltså på (1) vilka villkor uppställer parkeringsbolaget på placeringen av parkeringsskivan, (2) hur tydliga var dessa villkor, (3) hur har du placerat parkeringsskivan och slutligen (4) kan detta bevisas? Då detta inte helt tydligt framgår av din fråga kommer jag redogöra för lite olika utgångspunkter.

Hur regleras privat markägares rätt att ta ut kontrollavgift?

Om du har parkerat på en privatägd parkeringsplats, är det i första hand dem du bestrider boten till. En markägare får ta ut en kontrollavgift om ett fordon inom området har parkerats i strid mot förbud eller villkor som företaget bestämt (1§ lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Utgångspunkten är dock att en kontrollavgift inte behöver betalas tills tvisten av avgjord. Om företaget då inte gått med på ditt bestridande ska talan väckas vid tingsrätten där parkeringen skedde (). När man parkerar på privat mark ingår man egentligen ett avtal med markägaren om att man ska hålla sig till de parkeringsregler som gäller. Detta gör man huvudsakligen genom konkludent handlande, alltså genom att du genom handling ställer dig på parkeringsplatsen, så anses du acceptera de villkor som gäller för platsen. Enligt lagen framgår alltså att de har rätt att bestämma och ge kontrollavgifter om du inte följer deras villkor. Dock får kontrollavgift endast ges om villkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen genom vägmärken (). Du måste alltså ha blivit upplyst om villkoren på ett begripligt sätt genom de vägmärken som vägmärkesförordningen anger. Villkoren får dock inte strida mot allmänna avtalsrättsliga principer och måste såklart vara skäliga.

Hur ska parkeringsskivan placeras?

Svaret på den första och andra frågan kan demonstreras genom nedan rättsfall.

I ett rättsfall från Svea Hovrätt, har en person undkommit kontrollavgift då det inte framgick tillräckligt tydligt av skyltningen på platsen hur ett parkeringstillstånd skulle placeras, då villkoret inte ska kunna missförstås. Det stod endast "tillstånd erfordras", och det framgick inte tydligt av skyltningen att tillståndet skulle placeras på ett visst sätt (Svea hovrätts dom 2008-05-12, mål nr FT 339-08). Av ett annat mål, där en parkeringsskylt varit täckt av snö, ansåg domstolen att den som parkerar måste förvissa sig om vilka villkor som gäller för parkering, även om skylten var täckt (RH 2009:31).

I ett annat mål hade en person placerat parkeringsskivan på insidan av solskyddet, så den inte var synlig genom framrutan, utan endast genom sidorutan. Det privata parkeringsbolaget hade angett att parkeringsskivan skulle placeras väl synligt, men inte mer. Tingsrätten ansåg inte att det spelade roll att parkeringsvaktens rutin vid kontrollen var att endast kolla genom framrutan, och det kunde inte heller tolkas in detta krav i villkoret "väl synlig". Men i Hovrätten fäste man vikt vid den välutvecklade praxis kring att placeringen ska synas genom vindrutan, oftast placerad på instrumentbrädan. Om man ska göra avsteg från denna praxis krävs det att den ändå är lätt att upptäcka utifrån. Att placera parkeringsskivan i solskyddet uppfyllde inte kraven (Svea Hovrätts dom 2006-06-20, mål nr FT 8878-05). I nyare fall ansåg hovrätten likt det förra avgörandet, att även om det inte av parkeringsbolagets skylt eller villkor framgick hur ett parkeringstillstånd skulle placeras, skulle man utgå från den praxis som gäller kring dess synlighet genom vindrutan (Göta hovrätts dom 2016-09-16, mål nr FT 2930-15). Om det av skyltningen på platsen framgår att parkeringstillstånd eller parkeringsskiva erfordras, så har ett nyare rättsfall också ansett att detta innefattar villkor om att parkeringstillståndet bör skulle placeras synligt i bilen (RH 2016:23).

Av lagen och dessa rättsfall att döma, kan man alltså utgå ifrån att parkeringsföretaget kan ställa skäliga villkor, och kräva att parkeringsskivan ska placeras på ett visst sätt, så länge villkoren framgår. Om villkoren dock inte är särskilt tydliga, utan endast anger "synligt" och "framtill", kan det även tolkas att om man avviker från praxis att placera parkeringsskivan på instrumentbrädan, så måste det ändå vara lätt att kontrollera, och även om det inte på platsen framgår hur parkeringsskivan ska placeras, bör utgångspunkten vara synlighet genom framrutan.

Analog tolkning av trafikförordningen

Parkeringsbolagets villkor styr som utgångspunkt, men vissa parkeringsbolag anger samma villkor som gäller för parkering på allmän plats, så jag ska kort berätta om hur dessa regler kan tolkas.

Det framgår inte tydligt av lagen exakt var en parkeringsskiva ska placeras vid varken privat eller allmän parkering. Vid parkering på allmän plats ska parkeringsskivan placeras framtill i eller på fordonet, väl synlig och läsbar utifrån (3 kap. 49a § 2st. 3p trafikförordningen). Det finns några förarbeten till bestämmelsen eller författningskommentarer, så rättsläget är förhållandevis oklart och tolkningsbart.

Vid användningen av trafikförordningens formulering görs rimligtvis en avvägning mellan å ena sidan rättssäkerheten för den enskilde, alltså möjligheten att förutse vad som gäller och göra rätt för sig, och å andra sidan syftet bakom bestämmelsen. I ett rättsfall från HD som är prejudicerande diskuterades denna avvägning, där de bland annat framhävde att det är viktigt att en parkeringsskiva placeras på ett ställe i fordonet så det är lätt att upptäcka den och kontrollera den, och att en parkeringsvakt inte ska behöva leta efter den. Men mot bakgrund av den enskildes rättssäkerhet ska detta inte tolkas alltför snävt (NJA 2014:755). De beskriver vidare att en parkeringsskiva inte bör placeras var som helst framtill, utan vara väl synlig och lätt att upptäcka, och då bör den placeras på ett naturligt ställe mot någon av framrutorna. Vid tolkningen av ordet "framtill" anser HD att man får tolka det som framsidan, i den främre delen av bilen, och inte nödvändigtvis genom framrutan. Det kan alltså krävas att parkeringsvakten även måste kontrollera sidorutorna framtill. HD dömde alltså till fördel för den som parkerat bilen, då i detta fall parkeringsskivan var synlig framtill, dock inte genom framrutan, men genom den lilla triangelformade sidorutan framtill.

Detta rättsfall har prejudicerande karaktär, och är också nyare än ett par av ovan nämnde rättsfall, men gäller som utgångspunkt i en tvist mellan det allmänna och en enskild. Både vid privat och allmän parkering ska en avvägning göras mellan rättssäkerheten och effektiviteten i arbetet om parkeringsböter. Även om rättsfallet kan ge viss ledning vid tolkning av ett företags villkor, är det inte säkert att det anses fullt tillämpligt då det gäller en tvist mellan det allmänna och enskild.

Vad är dina chanser?

Dina chanser beror på de ovan ställda frågorna, och står främst och faller med villkoren som företaget har. Jag tolkar rättsläget som att om företaget angivit i sina villkor att parkeringsskivan ska placeras på instrumentbrädan, eller så den är synlig genom framrutan (vilket ex. Aimo park föreskriver) så är det nog detta som gäller. Det är inte oskäligt och avviker inte från den praxis som utarbetats. Men om företaget inte har angett var parkeringsskivan ska placeras eller hur den ska vara synlig, kan du ha rätt om din parkeringsskiva exempelvis är synlig från en sidoruta.

Det är dock skillnad mellan att ha rätt, och att få rätt, och det är här den sista frågan kommer in – nämligen huruvida du bevisa din placering. Parkeringsbolagets bild och anteckningar uppfyller vanligtvis deras bevisbörda. Men om du själv tagit bild, kanske med datumstämpel och liknande som antyder att bilden tagits vid samma situation, kan du motbevisa parkeringsbolaget. Kraven för dig är dock ganska höga eftersom parkeringsvakten dels gjort en anteckning och dels tagit en bild, vilket har ganska tungt bevisvärde (NJA 2001 s. 889). I ett rättsfall har dock en person lyckats motbevisa detta genom fotografi och vittnesuppgifter, men detta togs hela vägen till HD för att först där avgöras till privatpersonens fördel (NJA 2013 s. 711). Det är alltså inte helt enkelt att motbevisa parkeringsbolaget. Domstolen har även sagt att man borde ställa samma beviskrav vid tvist mot privat företag som mot det allmänna (RH 2016:23). Det är den enskilde som bär risken för om ett tillstånd råkar hamna på golvet till exempel.

Sammanfattning och råd

Det är svårt för mig att ge något slutgiltigt svar, då jag för det första inte vet vilka villkor företaget ställer för parkeringsskivan, och då jag för det andra inte vet hur din parkeringsskiva var placerad. Men utgångspunkten är att företaget kan ställa egna villkor kring hur parkeringsskivan ska placeras, så länge det inte är oskäligt och att villkoren framgår. Vanligtvis framgår villkoren av företagets hemsida eller appar. Framgår det av villkoren att parkeringsskivan ska vara synlig genom framrutan, och den inte är det, så tror jag att de är detta som gäller. Däremot, om villkoren lämnar det öppet för tolkning, skulle det kunna räcka att parkeringsskivan är synlig genom exempelvis sidorutan.

Det är vidare också svårt för mig att uttala mig om dina chanser, då det är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Du måste dels visa att du placerat parkeringsskivan enligt företagets villkor, dels att det var så parkeringsskivan också låg vid det aktuella tillfället, vilket kan vara ganska svårt. Om du förlorar rättegången i tingsrätten finns det dessutom en risk att du får betala både dina egna och motpartens rättegångskostnader, vilket kanske inte är värt det beroende på hur mycket själva parkeringsboten är värd. Dock kommer du endast vara skyldig att återbetala kostnader så som utgifte för resa eller uppehälle för ombud, juridisk rådgivning under en timme och liknande mindre kostnader (18 kap. 8a§ rättegångsbalken).

Jag hoppas kunna ge en något bättre vägledning efter vårt telefonsamtal, då jag kan få klarhet i flera omständigheter kring villkoren och placeringen av parkeringsskivan, men jag vill ändå betona att det är en bedömning domstolen gör i varje enskilt fall. Jag hoppas ändå att du fått någon vägledning i dina frågor. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på söndag den 11 juli kl. 12.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Du kan även kontakta mig om du vill ha vidare vägledning eller hjälp i en eventuell tvist, så kan jag koppla dig vidare till vår juristbyrå! Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo