FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter28/11/2019

Kontrollavgift, besök på akuten

Hej!

Jag var på akuten pga ont i bröstet. Försökte fixa parkeringsbiljett genom en app, men det fungerade inte. När jag var klar på akuten och kom tillbaka fick jag böter! Jag överklagade till HOJAB och de vägrar dra tillbaka . jag vill gå vidare och klaga deras beslut. Hur ska jag göra?

Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker dela upp frågan i två delar, där jag börjar med frågan om huruvida du är skyldig att betala kontrollavgiften eller inte och avslutar med hur du kan gå vidare om du vill bestrida kontrollavgiften.

Din betalningsskyldighet

Den som upplåter parkering har rätt att ta ut kontrollavgift (1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Däremot får en kontrollavgift inte tas ut om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift (10§ samma lag).

I vilka situationer det är uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift har diskuterats. I förarbeten till lagen anges egen sjukdom som en situation då detta kan vara aktuellt (proposition 1983/84-104 s. 21). De avgöranden som finns är inte helt tydliga med vad som krävs för att det ska vara uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift, men det behöver inte nödvändigtvis röra sig om en nödsituation (se bland annat RH 2012:10).

Det går inte att säga vad som gäller i din specifika situation, då jag inte känner till några närmare omständigheter. Du nämner i frågan att du sökte dig till akuten på grund av ont i bröstet. Det kan därför finnas visst utrymme för att argumentera för att det vore oskäligt att ta ut en kontrollavgift då du behövde ta dig till akuten.

Däremot, tolkar jag din fråga som att du ändock kunde köra bil på egen hand och även försöka betala med appen (vilket inte fungerade). Detta pekar på, vilket jag utifrån din fråga bedömer som mest troligt, att det inte är rimligt att argumentera för att det är uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift. Att du inte lyckats betala i appen är inte heller en giltig invändning. Du är då betalningsansvarig.

Att bestrida kontrollavgiften

Om du vill bestrida din kontrollavgift, ska detta göras till den som enligt boten utfärdat avgiften, till exempel parkeringsbolaget. Du bör kontakta dem skriftligen, exempelvis via mejl. När du kontaktar dem, nämn gärna omständigheterna såsom till exempel att du skulle till akuten.

Sammanfattningsvis

Det går att argumentera för att det skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgiften, då du skulle till akuten. En fullständig bedömning är inte möjlig att göra utan att känna till omständigheterna, men då du själv kunde köra bil samt ge det ett försök att betala via appen, är det inte säkert att detta argument är aktuellt. Du är i sådana fall betalningsskyldig. Om du vill bestrida kontrollavgiften, vänder du dig till den som utfärdat boten.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare