Konsignationsavtal och konkurs hos motpart - Vad gäller?

Vi är ett litet företag (AB) som har arbetat med ett konsignationslager hos en grossit. Vi har haft ett konsignationsavtal, vilket har fungerat och vi har kunnat tagia ut våra varor från grossisten.

Vid konkursen var vår fordran 79 800 kr för sålda varor, varor som tagits ut från konsignationslagret under juli/augusti.

Vad kan vi kräva från konkursförvaltaren, hur bedöms vår fordran?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du företräder ett bolag som har ett konsignationsavtal träffat med en grossist. Den senare har nu blivit föremål för ett konkursförfarande och vid tidpunkten för tingsrättens konkursbeslut uppgick bolagets fordran på grossisten till 79 800 kr. Denna härrör från diverse sålda varor som numera också har lämnat det ifrågavarande lagret hos grossisten. Du undrar därför dels vad ni kan yrka för ersättning och dels hur bolagets fordran kommer att stå sig framgent. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Konkurslagen (KonkL).

Förmånsrättslagen (FRL).

Konkursen och er fordran på grossistföretaget, vad gäller?

Det korta svaret på din första fråga lyder: Ni kan (och ska) egentligen kräva konkursboet på hela den aktuella fordringen. Huruvida konkursgäldenären (grossisten) sedan har möjlighet att reglera skulden är dock naturligtvis avhängig storleken på den totala tillgångsmassan. I samband med gäldenärens (den skuldsattes) konkurs ska dennes kvarvarande tillgångar omvandlas till likvida medel och sedan fördelas mellan borgenärerna (fordringsägarna, som icke ska förväxlas med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant). I egenskap av borgenär har det bolag som du företräder förmodligen genom sitt krav på betalning för sålda varor rätt till utdelning i konkursen. Det föreligger emellertid ett antal i lag föreskrivna prioriteringsregler jämte viss ytterligare reglering om vilka kostnader i en konkurs som ska betalas innan borgenärerna överhuvudtaget kan få betalt. Först ska de så kallade konkurskostnaderna täckas och ett typexempel på en sådan kostnad är konkursförvaltarens arvode (14 kap. 1 § 1 p. KonkL). Därefter ska massaskulderna betalas med vilket menas de kostnader som har uppstått i konkursboet efter beslutet om gäldenärens försättande i konkurs (14 kap. 2 § 1 st. KonkL). Om det därefter skulle återstå några pengar kan hänsyn tas borgenärskollektivets intressen, vilka enligt huvudregeln egentligen äger lika inbördes rätt till betalning (1 § FRL). Men i praktiken förhåller det sig på ett delvis annorlunda sätt där fordringar med förmånsrätt kommer att prioriteras (2 och 15 §§ FRL). Först får borgenärer som har fordringar med särskild förmånsrätt betalt, vilka brukar utgöra olika säkerheter i fast och lös egendom, och sedan lämnas företräde åt fordringar med allmän förmånsrätt, typiskt sett löneanspråk. Sedan sker utdelning för att kunna reglera de så kallade oprioriterade fordringarna, exempelvis leverantörsskulder och sedvanliga penninglån (18 § FRL), och slutligen de efterställda fordringarna, statens krav på bland annat utestående bötes- och vitesbelopp (19 § FRL). Min bedömning är således att ni har en oprioriterad fordran.

Icke sålda varor tillhöriga er som eventuellt fortfarande finns på konsignationslagret, vad gäller?

Det ska här avslutningsvis tilläggas att grundregeln är att endast gäldenärens tillgångar kan tas i anspråk för att täcka dennes skulder, vilket i klartext innebär att egendom som tillhör annan, men som gäldenären har i sin besittning, inte kan omfattas av en förestående konkurs (3 kap. 3 § KonkL). Sådan egendom ska istället undantas konkursbomassan och ägaren sägs därmed ha separationsrätt till egendomen i fråga. Märk väl att en konkursförvaltare som genom en förvaltningsåtgärd menligt förfogar över separationsegendom kan bli skadeståndsskyldig i förhållande till ägaren, vilket är ett faktum som har kommit till uttryck i rättspraxis, se bland annat Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1996 s. 700. I enlighet med den så kallade specialitetsprincipen förutsätter dock separationsrätt att kravet är riktat mot en specifikt identifierbar egendom och att denna är bibehållen (alltså densamma som från början varför någon sammanblandning i princip inte får ha ägt rum). Detta betyder således att om bolaget som du företräder eventuellt har andra icke avyttrade varor på det ifrågavarande konsignationslagret kan dessa fortfarande vara möjliga att undandra er motparts pågående konkurs.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande anföras. Min uppfattning är att ni kommer att betraktas som en oprioriterad fordringsägare och chansen att kunna få utdelning i en konkurs på grundval av en oprioriterad fordran brukar dessvärre sällan leda till något mer lyckosamt utfall. Men det förtjänas återigen att förtydliga att det nu sagda helt och hållet beror på hur stor tillgångssidan är hos konkursgäldenären varför jag av förklarliga skäl inte kan säga någonting med säkerhet. Skulle det vidare finna ytterligare varor tillhöriga bolaget på grossistens lager går dessa enligt den ovan redovisade specialitetsprincipen eventuellt fortfarande att rädda.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo