Konsekvenser när sjukvården brutit mot sekretess och tystnadsplikt

Vilket skadeståndsanspråk är rimligt när sjukvården brutit mot sekretess och tystnadsplikt? Vilket gett stora konsekvenser.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Var regleras sjukvårdens sekretess och tystnadsplikt?

Som huvudregel gäller att sekretess föreligger inom hälsa- och sjukvården avseende information som rör en persons hälsotillstånd och andra personliga förhållanden (25 kap. 1§ men. 1 Offentlighets- och sekretesslag). Det innebär alltså att all personal som jobbar inom hälso- och sjukvården är skyldiga att hålla tystnadsplikten. Som undantag framgår att sekretessen inte gäller om det är säkert att personen eller någon närstående till denne inte kommer lida men av att uppgiften röjs (25 kap. 1§ men. 2 Offentlighets- och sekretesslag). Vad som menas med lida men bör förstås som att det är fråga om en känslig uppgift. Det kan vara olika former av kränkningar av den enskildes integritet. Man bör grunda bedömningen i hur den enskilde personen upplever det hela, men samtidigt även väga in en objektiv syn. 


Vad får det för konsekvenser att bryta sekretessen?

Det är brottsligt att röja en uppgift som man är skyldig att hålla hemlig enligt lag (20 kap. 3§ Brottsbalk). Det lagstödet på sekretesskravet framgår alltså ovan. Man begår då brott mot tystnadsplikt och riskerar böter eller fängelse i högst ett år. Om man begår brottet med oaktsamhet, vilket är ett lägre krav och förenklat kan förklaras som att man inte haft någon avsikt eller mening med att begå den brottsliga handlingen, döms för böter (20 kap. 3§ st 2 Brottsbalk).

I samband med en domstolsprocess kan du yrka på skadestånd för den skada du lidit (22 kap 1§ Rättegångsbalk). Grunden till skadestånd kan hämtas ur Skadeståndslagen. Beroende på vilken typ av skada du orsakats, är olika lagrum relevanta. Den som lidit person- eller sakskada kan få ersättning enligt 2 kap. 1§ Skadeståndslag. Den som lidit en ren ekonomisk skada ska ges ersättning enligt 2 kap. 2§ Skadeståndslag. Om det istället rör sig om en kränkning som orsakats genom brott ska ersättning utgå enligt 2 kap. 3§ Skadeståndslag. Det är svårare att bevisa en kränkningsskada än en exempelvis personskada, eftersom det inte syns fysiskt på en person. Hur stort detta skadestånd kan uppgå till går tyvärr inte att bedöma utan att ha tagit del av samtliga omständigheter i fallet. Dessutom är det i slutändan domstolen som kommer fram till vad som är ett skäligt belopp.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”