Konsekvenser av dubbelt medborgarskap, beskattning, m.m.

2020-05-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Vi känner några vars barn föddes i USA när de bodde där. Är alltså både svensk å amerikansk medborgare (har både svenskt å amerikanskt pass). Han fyller snart18 år och de undrar om det är klokt att avsäga sig det amerikanska medborgarskapet. Kan han tvingas göra militär tjänst eller liknande i USA? Skattemässigt vad gäller om han jobbar/sparar i aktier/säljer en fastighet? Annat juridiskt att tänka på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Inledningsvis är det värt att konstatera att jag inte är bekant med amerikansk rätt och inte kan göra några säkra uttalanden om densamma. Jag kan dock göra vissa generella observationer och redogöra för relevanta aspekter i svensk rätt. Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om svenskt medborgarskap (LSM), inkomstskattelagen (IL) och lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (skatteavtalet).

Utredning

I 1 § LSM fastslås att det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Exempel på sådana rättigheter är rätten för individen att bo och arbeta i Sverige, rösta i riksdagsval, bli invald i Riksdagen, bli polis eller militär och en mängd rättigheter i förhållande till EU. Ett exempel på de skyldigheter som följer av medborgarskapet är mönstrings- och värnplikt. Dubbla medborgarskap accepteras i svensk rätt. Enligt 3 kap. 3 § IL är som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller tidigare har varit bosatt i här och ännu har väsentlig anknytning till Sverige obegränsat skattskyldiga. Av 3 kap. 8 § IL framgår att obegränsad skatteskyldighet innebär skattskyldighet för alla inkomster oavsett ursprungsland. I skatteavtalet regleras frågor om hur beskattning ska ske när en person får en inkomst som både Sverige och USA gör anspråk på att beskatta enligt sina respektive interna rättsordningar.

Både Sverige och USA tillåter dubbla medborgarskap. Det amerikanska medborgarskapet medför precis som det svenska förpliktelser, exempelvis plikten att tjänstgöra i jury och värnplikt om det skulle beslutas om detta (se exempelvis denna länk). Att ha dubbla medborgarskap medför dock typiskt sett även fördelar såsom fri in- och utresa för fler än ett land och möjligheter att arbeta. Medborgarskapen kan i princip medföra motstridiga förpliktelser, exempelvis om två länder samtidigt kräver fullgörande av värnplikt. Ett annat exempel som lyfts fram (se denna länk) är att ett lands möjlighet att erbjuda konsulärt stöd kan försvåras. Ytterst kan många problematiska situationer tänkas och individen måste från fall till fall besluta i frågan baserat på hur vederbörande värderar de olika privilegierna och skyldigheterna.

Avseende den skatterättsliga frågan är det enkla svaret att skatteavtalet innebär att en person som är skatteskyldig i såväl Sverige som USA typiskt sett kommer beskattas i den stat vederbörande har sin hemvist i. Det finns dock en mängd undantag från detta, exempelvis om en fastighet säljs i den andra staten. Många gånger kan även beskattning komma att ske i båda staterna, men aldrig till större del än som skulle skett i den tyngst beskattande staten. Beskattningen beror alltså helt och hållet på inkomstslaget, något som redogörs för i artiklarna 6-22 skatteavtalet. Skulle en svensk medborgare vara bosatt i USA kommer vederbörande dock såsom berörts som huvudregel inte beskattas av Sverige, i vilket fall skatteavtalet inte blir aktuellt eftersom Sverige inte har något beskattningsanspråk. Det måste dock återigen betonas att detta varierar baserat på en mycket stor mängd variabler.

Handlingsplan

Min rekommendation till er är att råda era bekantas son att kontakta svenska och amerikanska myndigheter för att få närmare information om vad medborgarskapen innebär och hur konflikter kan komma att hanteras innan han fattar ett beslut. Det är svårt för mig att ge något mer detaljerat råd på ett såhär generellt plan.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?