Konsekvenser av att inte betala böter och skadestånd.

FRÅGA
Hej!Om man är 16 år och har fått skadestånd till offret och böter till staten och man inte betalar på ett långt tag, efter hur lång tid lägger dom en prick i ens register?Förstår dom att om man är 16 år får man ingen inkomst förutom CSN som ligger på 1050 kr ? Är det ränta på bötern om man är så pass ung och inte har en inkomst?
SVAR

Hej, trevligt att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!

De uppgifter som hamnar i belastningsregistret är bl.a. uppgift om att en person blivit dömd till brott, vilket detta brott är och vilken påföljd personen dömts till, se 3 § lag (1998:620) om belastningsregister och 2 § förordning (1999:1134) om belastningsregister. När en person inte blivit lagförd i domstol utan t.ex. ådömts penningböter p.g.a. en trafikförseelse hamnar även dessa uppgifter i belastningsregistret. Uppgift om vad 16-åringen gjort sig skyldig till och det bötesstraff denne fått kommer att registreras i belastningsregistret.

Huruvida 16-åringen betalar böter i tid eller inte kommer inte att registreras i belastningsregistret. När böter har utdömts i domstol kommer den bötesfällde få ett inbetalningskort. Precis som du skriver ska böter betalas till staten och detta sker genom att den bötesfällde betalar in utdömda böter till polisen via det bankgironummer som står på inbetalningskortet. Rätten att överklaga ett domstolsbeslut är tre veckor. Om 16-åringen 30 dagar efter treveckorsfristen fortfarande inte har betalat böter kommer denne få en påminnelse. Om 16-åringen två veckor efter påminnelsen fortfarande inte har betalat kommer 16-åringen få ett brev från kronofogdmyndigheten om indrivning, vilket i sig kommer medföra ytterligare kostnader. Ett bötesstraff löper inte med ränta men kan som du ser ändå medföra merkostnader om man inte betalar i tid.

Om 16-åringen efter indrivningsbeskedet fortfarande inte betalar frivilligt kan kronofogden mäta ut saker hos 16-åringen för att få täckning för bötesskulden. Det innebär att kronofogden kommer hem till 16-råingen och tar saker upp till ett värde som täcker bötesskulden. Skulle det vid tillfället för indrivningsbeskedet vara omöjligt för dig att betala ska du snabbt kontakta kronofodgmyndigheten. Om du har godtagbara skäl till varför du inte kan betala kan du beviljas uppskov med betalningen. Det innebär att du får ytterligare tid på dig att betala.

När ett ärende hamnar hos kronofogden registreras det där. Den som inte betalar en bötesskuld i tid, kommer när det kommit så långt som till indrivningsstadiet att hamna i kronofogdens register. Kreditupplysningsföretag stämmer dagligen av olika register, bl.a. kronofogdens. Detta kan leda till att du får en betalningsanmärkning vilket kan påverka dina möjligheter att t.ex. teckna mobilabonnemang eller att i framtiden beviljas lån. Att inte betala bötesskulden registreras alltså i flera register men inte i belastningsregistret.

Skadeståndet ska 16-åringen betala till den skadelidande. Skadeståndet löper vanligtvis med ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den dag skadan inträffade tills dess betalning sker. Den skadeståndsskyldige ska betala så snabbt som möjligt och har själv ansvar för att ta reda på till vem och hur betalning ska ske. Med domen som stöd kan nämligen den skadelidande få hjälp av kronofogden att från 16-åringen utfå sin ersättning. 16-åringen kommer då att registreras hos kronofogden, riskera en betalningsanmärkning hos kreditföretagen och debiteras en avgift på 600 kr. Kronofogden gör sedan en utredning där de granskar 16-åringens ekonomi. Har 16-åringen dåligt med tillgångar kan föräldrarna tvingas betala. Visar det sig att varken 16-åringen eller föräldrarna har möjlighet att betala ombeds den skadelidande istället utkräva ersättning från sitt försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten. Viktigt att poängtera är att 16-åringens betalningsansvar för skadeståndet fortfarande kvarstår fast gentemot försäkringsbolaget eller Brottsoffermyndigheten.

Böter i domstol döms vanligtvis ut i dagsböter. Antalet dagar bestäms efter hur allvarligt brottet är och beloppet bestäms efter den betalningsskyldiges ekonomi. Vid valet av påföljd tar domstol även hänsyn till den dömdes ålder. Skadeståndets storlek bestäms efter hur stor skada som den skadelidande drabbats av. Skadeståndet ska kunna kompensera den skadelidande så denne i princip försätts i samma situation som innan skadan inträffade.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (746)
2020-10-19 Är urinprov hos socialtjänsten obligatoriskt?
2020-10-13 Är motiveringen till ett beslut bindande?
2020-09-30 Hur gör man för att få en ändring av lagen som tillåtet sidor som Ratsit att publicera uppgifter?
2020-09-29 Kan man bli portad från en affär på grund av snatteri?

Alla besvarade frågor (85192)