Koncernregeln i LAS, är denna tillämplig även vid arbetstagarens egen uppsägning?

FRÅGA
Hej,I LAS står det att en arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern. Gäller detta omvänt också? Att om denna medarbetare säger upp sig så är den medarbetares skyldighet gentemot arbetsgivaren också att den sammanlagda tiden för alla anställningar i koncernen ligger till grund för längden på uppsägningstiden?Och en följdfråga på detta, spelar det någon roll om de olika bolagen inom koncernen inte ligger i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Det korta svaret på din fråga

Nej, motsatsförhållandet gäller inte. Om du som arbetstagare väljer att säga upp dig är du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) endast skyldig att kvarbliva i din anställning under en (1) månad. Avvikelser kan dock förekomma i enskilda anställningsavtal där en längre ömsesidig uppsägningstid kan gälla för både arbetsgivaren och arbetstagaren. I det följande utgår jag vidare ifrån att det endast är aktiebolag och inte andra typer av juridiska personer som åsyftas i din fråga.

Allmänt avseende huvudfrågan

Precis som du själv skriver får arbetstagaren vid arbetsgivarens uppsägning tillgodoräkna sig tiden avseende tidigare anställningar om dessa härrör från arbetsgivare inom samma koncern. Notera dock att arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången måste tillhöra samma koncern för att ovanstående regel ska bli tillämplig. Om den tidigare arbetsgivaren inte tillhör samma företagsgrupp utan först senare blir en del av denna kan anställningstiden hänförlig till den förra arbetsgivaren inte åberopas (3 § första punkten LAS).

Enligt 11 § LAS föreligger en uppsägningstid om minst en (1) månad och den gäller både arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetstagare har man däremot rätt (men egentligen ingen skyldighet) till längre uppsägningstid beroende på längden på den uppnådda anställningstiden. LAS är i grunden en skyddslagstiftning till förmån för den enskilde, alltså arbetstagaren, varför lagen inte på ett uttömmande sätt detaljreglerar situationen då arbetstagaren själv önskar frånträda sin anställning. Här har lagstiftaren stannat vid bestämmelsen i 11 §, vilken som sagt föreskriver en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.

Och följdfrågan, vad gäller?

Det framgår inte riktigt hur den aktuella koncernstrukturen ser ut. Men jag tolkar din fråga som att det åtminstone finns ett moderbolag (eller ett dotterbolag) etablerat i Sverige och att övriga företag i koncernen finns utomlands. För skulle samtliga bolag vara verksamma enbart utanför Sverige kommer dessa följaktligen inte att träffas av svensk arbetsrätt.

Koncernbegreppet i 3 § LAS tar avstamp i den associationsrättsliga definitionen av vad som utgör en koncern enligt 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (ABL). Även utländska arbetsgivare i samma koncern som ett inom företagsgruppen etablerat bolag i Sverige omfattas således av bestämmelsen. Notera dock att viss anknytning till Sverige är en förutsättning. Anställningstiden hos en arbetsgivare verksam i Sverige kan arbetstagaren per automatik inte tillgodoräkna sig vid en eventuell ny anställning hos en utländsk arbetsgivare (som tillhör samma koncern som den svenska arbetsgivaren). Här måste det aktuella landets lagstiftning på arbetsrättens område undersökas. Även tillämpliga kollektivavtal kan behöva studeras.

Sammanfattning

Vid arbetstagarens egen uppsägning löper uppsägningstiden i en (1) månad. De längre uppsägningstider som stadgas i LAS är alltså en rättighet för arbetstagaren i fråga och gäller i princip enbart vid ett uppsägningsbeslut ifrån arbetsgivaren.

Beträffande koncernregeln på utländska förhållanden; Givet att den aktuella arbetstagaren har gått från ett utländskt bolag till en svenskt sådant alternativt rört sig mellan olika utländska företag i samma koncern som det svenska bolaget dit arbetstagaren slutligen hamnar blir svensk arbetsrätt tillämplig.

Men detta är egentligen föga intressant för dig eftersom din huvudfråga gällde uppsägning ifrån arbetstagarens sida. Då gäller således en (1) månads uppsägningstid oaktat längden på dennes anställningstid.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82577)