Kommunernas näringsförbud

2020-11-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om kommunfullmäktig i en glesbygd ska bygga ett parkeringsgarage och betala för det, sen säljas för 20 000 till ett privat fastighetsbolag som har det dåligt ekonomiskt (och eftersom en stor del av byns invånare arbetar på det företaget så vill kommunen att företaget ska överleva), är detta ok enligt kommunallagens regler och principer?Dessutom, om kommunen sen säger att de istället kommer sälja byggaden till marknadspris istället för det 20 000, och byborna sedan överklagar detta beslut då de är rädda att förlora sina jobb på fastigehtsbolaget, kommer överklagan då gå igenom och kommunen tvingas sälja garaget för 20 000?
SVAR

Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!

Kommunernas befogenheter regleras av kommunallagen.

Andra kapitlet kommunallagen reglerar vilka typ av beslut kommunen kan anta och principer som kommuner måste följa.

Generellt kan kommuner ta beslut om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar. Det innebär att det måste ha ett allmänt intresse för kommunen - Ett parkeringsgarage kan tänkas ha ett allmänt intresse. Det måste även vara anknutet till kommunen - Detta är en av principerna som kommunerna måste följa. Alla beslut som tas av kommunfullmäktige måste vara lokaliserade till deras kommungränser. I vårt fall torde parkeringsgaraget finnas inom kommungränserna.

Vidare måste kommuner i sina beslut beakta andra principer som är centrala för kommunalrätten. En av dem är likställighetsprincipen i 2:3 som föreskriver att kommunen ska behandla alla i kommunen likvärdigt. En mer specifik princip som tangerar till likställighetsprincipen är närdingsstödsförbudet. Det innefattar ett förbud för kommunen att stödja enskilda näringsverksamheter gentemot andra näringsverksamheter i kommunen,2:8 KL.

Ett tydligt exempel på stadsstöd är exempelvis när kommunen säljer egendom under marknadspris.

Till din nästa fråga om det ändrade beslutet - så kan man här erinra om de speciella överklagadereglerna som gäller för kommuner. Överklagandereglerna regleras i kap 13 KL och innefattar en annat typ av prövning än vid förvatlningsbeslut.

Ett överklagade av ett kommunalbeslut kan endast angripas enligt dess laglighet och inte dess substans. Med andra ord innebär det att man kan få ett kommunalbeslut upphävt endast om det inte följer principerna i kommunallagen. Då kommunen är ett folkvalt institut så ges dem ett mandat att ta vissa beslut. Därav kan besluten endast upphävas om beslutet togs på ett felaktigt sätt.

Till din situation innebär det att det förstnämnda beslutet när kommunen ville sälja parkeringsgaraget för 20,000 skulle kunna upphävas - med det senare kan inte, då det följer de principer som är stadgade i KL.

Hoppasd det besvarade din fråga.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91196)