Kommunens träd har orsakat skada på min bil, vem bär ansvaret?

FRÅGA
Hej.Har en stor ek som sträcker sig delvis över min p-plats på tomten,Nu har massor av ekollon o grenar blåst ner och skadat taket på Husbiilen. Eken står på kommunens mark och är dom vill ej röra den.Vem har ansvaret för skadorna? Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I jordabalkens (1970:994) 3 kap. 2 § (här) regleras det fall rot eller gren medför olägenhet för fastighetsägare med anledning av att den tränger in på fastigheten från ett annat område intill fastigheten. Bestämmelsen ger fastighetsägaren som besväras av roten/grenen rätten att ta bort denna. Innan en sådan åtgärd vidtages ska dock områdets ägare beredas tillfälle att själv utföra åtgärden.

Värt att notera i sammanhanget är att kommunen, som i egenskap av markägare och därmed ansvariga för det ifrågavarande trädet, är att jämställas med ägare i paragrafens mening.

Även i plan- och bygglagen (2010:900) (här) har i 8 kap. 15 § ålagts tomtägare ansvar att se till så att en tomt sköts så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Det du som besvärad fastighetsägare i första hand ska göra är att ta kontakt med kommunen och ansöka om lov att fälla trädet. I ansökan beskriver du vilket träd som avses och varför.

Kommunen, som generellt sett är väldigt restriktiva med trädfällningar, gör en bedömning i varje enskilt fall. Kommunen har att beakta omständigheter såsom trädets betydelse för området, huruvida trädet är skyddsvärt och andra omständigheter såsom de olägenheter som kan komma att uppstå med anledning av trädfällningen.

Det finns ett särskilt skadeståndsansvar för kommunen som avser myndighetsutövning. Ditt fall handlar inte om myndighetsutövning och därmed kommer skadan att regleras enligt vanliga regler.

I skadeståndslagen (1972:207) 2 kap. 1 § anges, att om någon (kommunen i ditt fall) orsakar skada genom oaktsamhet ska denne ersätta skadan. Då behöver först utredas om det förelåg oaktsamhet. Det bör vara oaktsamt att låta ett så stort träd stå kvar så nära andras egendom. Sen ska den oaktsamheten ha "orsakat" skadan, med andra ord ska det ha förelegat adekvat kausalitet, vilket kan avgöras genom huruvida skadan hade undvikits om kommunen exempelvis fällt trädet. Hade trädet inte funnits där, hade skada sannolikt inte uppstått, varför man kan anföra att det föreligger kausalitet.

Du bör sålunda rikta ett skadeståndskrav mot kommunen.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Att parkera husbil närmre tomt än 4,5 meter kräver numera endast grannens tillstånd. Står den närmre än så utan tillstånd bör det inte vara kommunens ansvar att bilen skadats. Dessutom har fråganden rätt att ta beskära det som hänger över hens tomt och det vore väl bra att inte ha den under trädet...!
2019-03-20 12:18
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (275)
2019-04-16 Personskada orsakad i butik
2019-04-01 Har jag rätt till skadestånd?
2019-03-06 Barn som råkat ut för olycka på förälderns gym, går det att kräva skadestånd?
2019-02-18 Städfirmas skyldighet att ersätta en förstörd spegel

Alla besvarade frågor (67977)