Kommer mitt körkort bli indraget om jag kört 15 km/h för fort och haft obältade barn i bilen?

2021-11-29 i Trafik och körkort
FRÅGA
Indragen körkort under prövotid. Hej! Mitt körkort har omhändertagits på grund av fortkörning på en 70 väg där jag körde 85km i timmen och jag hade även obältade barn i bilen. Jag har 1 år kvar på prövotid och har aldrig tidigare fått en bot. Är livrädd att få indraget. Är chansen stor att man får indraget?
SVAR

Hej, och tack för att du tar hjälp av oss på Lawline!

De grundläggande förutsättningarna för återkallelse av körkort anges i körkortslagen (KKL) 5 kap. 3 §. Vid körkortsåterkallelse på någon av dessa grunder ska det enligt KKL 5 kap. 6 § bestämmas en spärrtid, inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden varierar mellan en månad och tre år och under denna tid får man alltså inte ta något nytt körkort.

Ett körkort ska enligt KKL 5 kap. 3 § ovan återkallas bl.a. (enligt vad som är relevant i ditt fall) om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon t.ex. har överskridit högsta tillåtna hastighet eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, så länge överträdelsen inte kan anses ringa.

Vid denna bedömning ska körkortsfrågan avgöras efter en helhetsbedömning av överträdelsens svårighetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt. Utgångspunkten är att återkallelse (eller varning) ska beslutas när det gäller sådana trafikförseelser som nämns ovan. Tyder dock omständigheterna i fallet på att någon faktisk trafikfara inte funnits bör överträdelsen inte utan vidare leda till en så hård reaktion som en körkortsåterkallelse. Om överträdelsen beror på ett tillfälligt förbiseende bör den kunna bedömas som ringa. Det beror alltså på hur pass farlig din hastighetsöverträdelse samt underlåtenhet att bälta barnen kan sägas ha varit i just detta fall. När det gäller just hastighetsöverträdelser har en tumregel uttalats i lagens förarbeten, enligt vilken fortkörningar som uppgår till mer än 30 km/h jämfört med vad som är tillåtet är att betrakta som mer avsevärda och bör föranleda körkortsåterkallelse.

I ett fall hade en körkortshavare kört i 80 km/h på en sträcka där 50 km/h gällde. Domstolen uttalade att överträdelsen inte kunde anses som ringa, men å andra sidan inte heller anses som avsevärd. Domstolen kom i fallet fram till att varning fick anses vara en tillräcklig åtgärd. Det finns andra snarlika, men även någotsånär grövre fall (jämfört med ditt) som lett till liknande bedömningar om att varning istället för återkallelse varit det lämpligaste (Se t.ex. RÅ 1987 ref. 70 I-III).

Mot bakgrund av detta bedömer jag det som ganska osannolikt att ditt körkort skulle återkallas på denna grund för att du kört 15 km/h för fort och (visserligen) haft obältade barn i bilen.

En annan, ytterligare återkallelsegrund kan vara relevant i ditt fall. Ett körkort ska, enligt KKL 5 kap. 3 § ovan, återkallas om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att denne inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om denne på grund av sina personliga förhållanden inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon.

Denna återkallelsegrund utgår från uppfattningen att det finns ett samband mellan brott i allmänhet och bristande beteende i trafiken. På samma sätt som i den först nämnda grunden ska det göras en helhetsbedömning av personen i fråga angående hur denne kan komma att uppträda i trafiken. Stor vikt bör fästas vid personliga förhållanden och hur personens framtidsutsikter ser ut (t.ex. om man behöver körkortet för att jobba).

Det är svårt att säga något allmänt eller ge någon träffsäker prognos för hur denna återkallelsegrund kan komma att bedömas. Eftersom det tycks röra sig om en enstaka händelse i ditt fall och du i din beskrivning inte nämner att du har ett överlag brottsligt leverne lär det dock vara osannolikt att ditt körkort återkallas på denna grund.

Det är, som jag nämnde ovan, inte alla gånger körkortsåterkallelse är fullt nödvändigt. I stället för att körkortet återkallas på någon av de nämnda grunderna ska körkortsinnehavaren varnas, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Det framgår av KKL 5 kap. 9 §. Eftersom det enligt mig är tveksamt att ditt körkort skulle komma återkallas kan det istället bli så att du meddelas en varning.

Hoppas du fått hjälp av mitt svar!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (1006)
2022-01-28 Hur vet jag om mitt körkort är giltigt?
2022-01-28 Är arbetsgivaren skyldig att berätta vem som framfört fordonet vid fortkörning?
2022-01-25 Är det brottsligt att ligga för nära framförvarande fordon?
2022-01-24 Hur återfår jag körkortet efter 24 månaders spärrtid p.g.a. drograttfylla?

Alla besvarade frågor (98708)