Kommer min sambo behöva ta över mitt borgensansvar om jag avlider?

FRÅGA
Jag och min sambo har inga barn men jag har en son sen tidigare. Nu har jag gått i borgen för hans lån om jag avlider. Måste min sambo ta över skulden från min son?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det du har skrivit som att du har gått i borgen för din sons lån, samt att du undrar om din sambo kommer behöva ta över borgensansvaret om du avlider.

Det framgår inte vilken typ av borgen som du har ingått, så jag kommer att beskriva vad som gäller för båda sorterna. De två typerna kallas för enkel borgen och proprieborgen.

När jag använder begreppet borgenär syftar jag på den person eller det företag som din son har tagit ett lån av. Det är inte detsamma som borgensman, vilket är den person som har gått i borgen för någon annan. Du är alltså en borgensman.

Jag kommer att hänvisa till handelsbalken (HB), ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SamboL) i mitt svar. Det kan vara bra att veta att handelsbalken är en mycket gammal lag, så lagtexten är skriven med ett gammaldags språk. Den innehåller dock flera juridiska principer som fortfarande används.

Din sambo behöver inte ta över borgensansvaret

Det korta svaret på din fråga är nej – din sambo kommer inte behöva ta över borgensansvaret för din sons skuld om du avlider. Däremot kan hen komma att påverkas av borgensansvaret om hen blir dödsbodelägare i ditt dödsbo.

Jag kommer nu att beskriva hur jag har kommit fram till detta.

Borgensansvaret går över på ditt dödsbo

När du avlider kommer ett dödsbo att uppstå, bestående av den egendom som du har ägt i livet samt dina eventuella skulder.

Det är ditt dödsbo som kan bli skyldigt att betala din sons skuld till följd av ditt borgensansvar. Det är då typen av borgen som avgör i vilken utsträckning ditt dödsbo tar över ditt borgensansvar.

Enkel borgen eller proprieborgen

Som jag nämnde i inledningen finns det två sorters borgen:

- En enkel borgen är begränsad till ett "bristtäckningsansvar". Det innebär att borgenären inte kan vända sig direkt till dig för att få hela skulden betald. Det är först om din son inte kan betala skulden som du kan bli betalningsskyldig i hans ställe (10 kap. 8 § HB).

- En proprieborgen är inte begränsad likt en enkel borgen, utan innebär att du ansvarar för betalningen precis som om det var din egen skuld. Borgenären kan därför vända sig direkt till dig för att få hela skulden betald. Denne behöver alltså inte först kräva att din son betalar skulden (10 kap. 9 § HB).

Din borgen är bara en proprieborgen om du uttryckligen ansvarar "såsom för egen skuld". Annars är den en enkel borgen.

Borgensansvaret är olika omfattande beroende på typ av borgen

För de två borgenstyperna gäller följande i fråga om ditt dödsbos borgensansvar:

- För en enkel borgen går borgensansvaret över på ditt dödsbo, men bara i den mån som din son inte kan betala skulden. Borgen är alltså fortfarande begränsad till ett "bristtäckningsansvar" för skulden (10 kap. 10 § andra meningen HB).

- För en proprieborgen går borgensansvaret över på ditt dödsbo direkt. Borgenären kan då välja fritt mellan att kräva full betalning från din son eller från ditt dödsbo. Det bestämdes i en dom från Högsta domstolen (NJA 2000 s. 97).


Din sambo kan påverkas av borgensansvaret om hen blir dödsbodelägare

Vad innebär då detta för din sambo?

Jo, som jag nämnde inledningsvis kan din sambo komma att påverkas av ditt dödsbos borgensansvar om hen blir dödsbodelägare i ditt dödsbo. Som dödsbodelägare är hen delägare i ditt dödsbo, alltså i den egendom som du har efterlämnat. Därmed finns det en risk för att hen går miste om egendom i dödsboet, om den måste användas till betalning av din sons skuld.

Din sambo kommer att bli dödsbodelägare i två fall:

- Om hen inte uttryckligen avstår från att begära bodelning till följd av er samborelation (2 § första stycket, tredje punkten samt 8 § SamboL och 18 kap. 1 § andra stycket ÄB).

- Om du har testamenterat all din egendom eller en viss andel av den till hen (11 kap. 10 § andra stycket och 18 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Förutom din sambo kan även din son och/eller någon som du har testamenterat egendom till bli dödsbodelägare (18 kap. 1 § första stycket och 2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Det går inte att ärva skulder

I regel betalas ett dödsbos skulder innan några tillgångar delas ut i form av arv. Det är därför endast de tillgångar som eventuellt blir över efter skuldbetalningen som går till arv.

En mycket viktig sak är att ditt dödsbo endast är betalningsskyldigt i den mån som dess tillgångar räcker till. Det värsta som kan hända är därmed att tillgångarna i ditt dödsbo töms ut, så att det inte blir något kvar till arv.

Slutsatsen av detta blir då att delägarna i ditt dödsbo riskerar att inte få ut någon egendom om ditt dödsbos borgensansvar blir aktuellt. De kan även bli tvungna att lämna tillbaka eventuellt arv, om det har delats ut innan skulderna har betalats (21 kap. 4 § första stycket ÄB). De kan dock inte bli skyldiga att själva betala din sons skuld eller vad som eventuellt återstår av den om ditt dödsbos tillgångar har tömts ut. Det går nämligen inte att ärva skulder.

Sammanfattning

Svaret på din fråga är nej – din sambo kommer inte behöva ta över borgensansvaret för din sons skuld om du avlider. Hen kan inte kan bli personligt ansvarig för den borgen som du har ingått. Hen kan inte heller bli skyldig att betala resten av skulden om ditt dödsbos tillgångar inte räcker för att betala hela din sons skuld.

Däremot kan borgensansvaret leda till att din sambo går miste om egendom i ditt dödsbo, som hen eventuellt skulle ha fått tilldelat sig som dödsbodelägare. Typen av borgen och borgenärens agerande i situationen avgör hur hen kommer att påverkas.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (407)
2021-04-30 Får en kreditgivare ta ut en förseningsavgift utöver påminnelseavgift och inkassoavgift?
2021-04-28 Ofullständig fråga
2021-04-12 Jag råkade överföra pengar till fel konto, hur får jag pengarna tillbaka?
2021-04-04 Bristande kännedom lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Alla besvarade frågor (92054)