FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/07/2018

Kommer jag att hamna i fängelse för rattfylleri?

Hej

Vet inte vad som hände igår men mådde otroligt dåligt och drack alcohol och körde därefter bil. missade att bilen stannade framför mig och körde på den. Polisen kom, jag var I chock matte 0.39 mg/l. Kommer jag nu hamna I fängelse förutom att körkortet är fråntaget.

Helt vettskrämd.

Tacsam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att du gjort dig skyldig till brottet rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen)) då du kört ett motordrivet fordon med alkohol i blodet. Mängden alkohol ska ha uppgått till minst 0,2 promille i blodet/0,10 milligram per liter i utandningsluften. Det första som utreds är den s.k. straffskalan för brottet. Vad gäller rattfylleri som inte klassas som grovt är straffskalan böter eller fängelse i sex månader. Grovt rattfylleri är, å sin sida, ett s.k. artbrott, vilket innebär att brottet till sin art anses vara så allvarligt att presumtionen mot fängelse bryts. Straffskalan för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år (4 a § trafikbrottslagen.). Gradrubriceringen för rattfylleri i detta fall är svår att bedöma då det helt beror på omständigheterna i fallet. En faktor som spelar roll är om föraren varit avsevärt påverkad av alkoholen eller något annat medel, eller om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten (4a § trafikbrottslagen).

Efter att rätten bedömt brottets straffvärde, blir val av påföljd aktuellt. Det finns en allmän presumtion mot att utdöma fängelsestraff (30 kap. 4 § brottsbalken) men denna kan brytas mot bakgrund av brottets straffvärde, art och återfall i brott. I detta fall kan påföljden bli allt från böter, villkorlig dom, skyddstillsyn eller fängelse, beroende på rättens sammanlagda bedömning. Vägledning kan även återfinnas i rättspraxis. I NJA 1980 s. 74 tog Högsta Domstolen ställning till påföljdsvalet vid rattfylleri: "Det förhållandet att J inom loppet av ett halvår gjort sig skyldig till inte mindre än tre rattfylleribrott utgör utan tvekan ett starkt skäl för att döma honom till fängelse. Emellertid kan inte bortses ifrån att J begått såväl dessa som övriga under samma tid begångna brott under en period av svårt alkoholmissbruk. Av allt att döma har J bl a genom att frivilligt underkasta sig anstaltsvård under drygt tre månader lyckats komma till rätta med missbruket. Han lever nu under ordnade om än knappa förhållanden och strävar efter att göra rätt för sig. Avtjänande av ett fängelsestraff skulle kunna allvarligt skada J sociala återanpassning och medföra risk för återfall. Vid dessa förhållanden bör hänsyn till den allmänna laglydnaden ej få utgöra hinder för att välja annan påföljd än frihetsberövande. Med hänsyn till vad som upplysts om J förhållandevis isolerade tillvaro, hans besvärliga ekonomiska situation och övriga omständigheter förefaller det lämpligt att han får det stöd som en övervakning kan innebära. Påföljden skall följaktligen bestämmas till skyddstillsyn. Vad som tidigare upptagits rörande J skuldbelastning sammanställt med hans strävan att göra avbetalningar på skulderna talar mot att förena skyddstillsynen med ett bötesstraff."

Sammanfattningsvis är det svårt att bedöma påföljdsvalet för brottet rattfylleri då ett flertal omständigheter vägs in. Att du kört på en bil och haft hög literhalt alkohol i blodet är självfallet försvårande omständigheter. Å andra sidan vägs även andra omständigheter in såsom huruvida det är ett förstagångsbrott, hur dina socioekonomiska förhållanden ser ut och hur ett fängelsestraff skulle påverka ditt liv.

Med förhoppning att du fått viss vägledning, är du välkommen att ställa fler frågor.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?