Karenstid vid indraget serveringstillstånd

2019-06-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag har ingått i en styrelse i förening u.p.a. Föreningen blev av med sitt alkoholtillstånd och styrelsen avgick efter rekommendation av socialförvaltningen för att föreningen skulle kunna söka nytt tillstånd med ny styrelse. Enligt tjänsteman inom socialförvaltningen är vi nu i karantän för att sitta i styrelsen under 2-3 år och får ej verka på något sätt inom föreningens verksamhetsområden/evenemang. Vilken lagparagraf stöder sig tjänstemannen på i detta uttalande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum

Uttalandet stödjer sig troligtvis på bestämmelsen i 8 kap. 12 § alkohollagen. I lagrummets första stycket framgår att det ska ställs upp ett allmänt lämplighetskrav angående att den sökande ska visa att denne är lämplig att utöva verksamheten utifrån de ekonomiska och personliga förhållandena samt omständigheterna i övrigt. För juridiska personer är det den juridiska personen i sig samt de fysiska personer med bestämmande inflytande i rörelsen, såsom styrelseledamöter, som omfattas av lämplighetsprövningen (prop. 1994/1995:89 s. 102).

Karenstid

När det gäller olämplighet på grund av brott eller tidigare konkurser så anges i förarbete att det måste "förflyta ganska

lång tid innan tillstånd kan komma i fråga" (prop. 1994/1995:89 s. 103). I Statens folkhälsoinstituts allmänna råd (FHIHS 2002:6), som upphävdes den 3 januari 2014 vid myndighetens upphörande och övergång till Folkhälsomyndigheten, angavs att karenstiden vid brottslighet kopplat till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott, våldsbrott samt ekonomisk brottslighet bör minst tre år förflyta innan serveringstillstånd på nytt kan komma ifråga. Vidare anges att 3 år även bör förflyta innan nytt serveringstillstånd kommer ifråga när ett serveringstillstånd har återkallats.

I ett rättsfall (Kammarrätten i Stockholms dom den 24 april 2014 i mål nr 7551-13 uttalas dock att de principer angående karenstider i de ovan nämna allmänna råden numera måste användas med stor försiktighet och att en individuell prövning måste göras vilket medför att en generell karenstid på 3 år vid föreliggande brottslighet numera saknar stöd. De brott som i förarbetena nämns som särskilt allvarliga anses emellertid sällan kunna leda till kortare än tre års karenstid. Karenstiden ska bestämmas utifrån brottets art, svårighetsgrad och koppling till rörelsen.

Sammanfattning

Uttalandet stödjer sig på bestämmelsen i 8 kap. 12 § alkohollagen om att en sökande ska visa att denna är lämplig för att beviljas serveringstillstånd. Tidigare fanns stöd för att 3 år skulle motsvara karenstiden vid indraget serveringstillstånd. Huruvida karenstiden numera ska se ut är oklart. Men det är troligtvis på denna grund tjänstemannen anser att det följer en 3-årig karenstid vid indraget serveringstillstånd.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1060)
2020-01-16 Kan jag ta med eget vin till en restaurang som inte har serveringstillstånd?
2020-01-16 ​När gäller skyldigheten att förse balkongen med kattnät?
2020-01-15 Vilka krav finns för att erhålla vapenlicens för målskytte?
2020-01-15 Diskrimineringsombudsmannen - särbehandling

Alla besvarade frågor (76555)