FrågaÖVRIGTÖvrigt29/02/2024

Kan vi väcka talan i domstol på grund av att sjukvården har gjort fel?

Hej Vår dotter dog två timmar efter förlossning. Planerat snitt. Frisk graviditet och förlossning gick bra. Sjukhuset har feldiagnoserat och felbehandlat. Vilket förstörde hennes chans att överleva. Obduktionen visade inga avvikelser. Ytterligare gentester togs utan nåt nytt svar. Vi fick ersättning från Löf för begravningen och en efterlevnads ersättning. Vi tycker att sjukhuset kom undan alldeles för lindrigt. Det var så mkt brister med att dem aldrig larmade, använde utrustning på fel sätt. Inte hittade utrustning som behövdes för att rädda hennes liv. Kan vi ta det vidare till rätten? En jurist rådde oss att skriva ett brev till sjukhuset för att ev få mer ersättning utan att ta det till rätten. Hur går vi bäst vidare?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag djupt beklaga det inträffade. Jag förstår att har varit en traumatisk situation.

Inledningsvis kommer jag att redogöra för den lagstiftning som finns på hälso- och sjukvårdens område. Därefter kommer jag att redogöra för er möjlighet att rikta missnöje mot hälso- och sjukvården och slutligen göra en bedömning utifrån era omständigheter i frågan.


Lagstiftning

Den lagstiftning som finns inom området är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen (PSL) och Patientlagen (PL).

HSL innehåller de mål och riktlinjer som finns inom hälso- och sjukvården. Det finns dock inga utkrävbara rättigheter enligt denna lagstiftning, utan innehåller regler för hur vården ska utföras och bedrivas ex. att vårdgivaren har en skyldighet att ge nödvändig hälso- och sjukvård.

PSL har till syfte att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och riktar sig till både personal och vårdgivare.

PL syftar till att tydliggöra och stärka patientens ställning och främja dess intergritet, självbestämmande och delaktighet. Denna lagstiftning grundar sig i vårdgivarnas och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter gentemot patienterna. Den behandlar också patientens möjlighet till synpunkter och klagomål.


Tillvägagångssätt för att rikta missnöje mot hälso- och sjukvården

När det gäller klagomål inom vården finns det ett fåtal sätt man kan gå tillväga.

I första hand är det vårdgivaren som patienten ska vända sig till för att uttrycka sitt missnöje. Därefter finns det ett begränsat antal tillvägagångssätt för patienten att vidta.

I andra hand är att vända sig till patientnämnden. Det är en fristående och opartisk organisation som regleras av Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

I tredje hand är att vända sig till inspektionen för vård och omsorg, IVO. Dess uppgift är att utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess verksamhet regleras i 7 kap PSL. Som patient kan man vända sig till IVO först efter det att klagomålet framförts till verksamheten eller patientnämnden. Dock utreder IVO endast klagomål som avser allvarligare händelser inom vården. Er situation skulle kunna vara föremål för en sådan prövning.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det dessvärre endast dessa möjligheter att klaga på vården i Sverige, vilket kan tänkas vara anmärkningsvärt om man har blivit drabbad på så sätt som ni har blivit.


Jag råder er därför att:

1. Rikta missnöje mot vårdgivaren

2. Vända er till Patientnämnden

3. Vända er till IVO

Om ni kommer så långt att IVO utreder ärendet kan de besluta om att det görs en utredning på ansvarig personal. Det kan ex. leda till att IVO ansöker om att dra in den ansvarige personens legitimation. 

Min uppfattning är att den jurist som ni har varit i kontakt med har gett er ett rimligt råd mot bakgrund av det som anförts ovan.


På din fråga om det är möjligt att väcka talan i domstol på grund av det trauma ni åsamkats är mitt svar både ja och nej.

Nej – Man kan inte väcka talan i domstol för att rikta sitt missnöje utan man måste gå den väg som jag har beskrivit ovan.

Ja – Om det är så att det misstänks att ett brott begåtts ex. vållande till annans död, misshandel eller liknande så kan man polisanmäla detta. Men då krävs det att ett brott faktiskt är begånget för att åklagaren ska väcka åtal. För att åklagaren ska väcka åtal är en riktlinje att det ska finnas tillräcklig bevisning för en fällande dom. Min uppfattning i ert fall är att bevisläget är svagt, men det finns alltså en möjlighet att göra en polisanmälan oavsett.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000