Kan vi stämma för förtal?

FRÅGA
HejDet hela börjar med min frus syster har en affär för nio år sedan långt innan att hennes vän var gift med mannen. Efter veniden fick reda på att hennes syster har en affär med hennes nuvarande make innan hon gifte sig med problemen börjar.Min fru erfarenhet nur att före detta flickvän sprida falsk information att min fru har varit med alla sina vänners pojkvänner och män. Liksom min fru har haft lösenord för alla Facebook kontier! Detta är en direkt lögn! Och min fru anser att alla vänner är arg på henne! Hennes vän säger till alla våra gemensamma vänner, etc. att min fru är en hora. Vilket är helt fel och har populariserade att min fru nu har blivit rädd för vilka problem det kan medföra.Vi har hört från flera vänner hur man sin vän, som bor i Danmark, kommer till Malmö och sprider alla dessa lögner. Både personligen och via meddelanden på Facebook!Mig och min fru tycker att det är mycket kränkande och är mycket lyhörda för våra barn och deras vänner behöver inte ta reda på dessa lögner.Är det något du kan göra, gå till polisen eller få en advokat? När vi känner mycket förbittrade och vill stoppa hennes vän och medger att det är en lögn! Kan vi stämma för förtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Som jag uppfattar det är det så att både du och din fru får utstå kränkande uttalanden från en annan person. Som du kommer se nedan, är det inte avgörande att uttalandena varit lögner, utan det är uppgifternas kränkande art som ska värderas. Jag kommer att redogöra för när förtal kan föreligga och hur utsikterna skulle se ut för er att stämma vännen.


När föreligger förtal?

Förtal betyder att någon utpekar dig (eller din fru) som brottslig eller klandervärd i ert levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta er för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om er. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.

Enligt min tolkning av dina uppgifter, hade vännens kommentarer och lögner spridits till mer än dig (eller din fru). Om det skulle vara så att uttalandena endast riktats mot dig (eller din fru), hade det varit frågan om förolämpning. Att vännen sprider information om bland annat att din fru varit med alla sina vänners pojkvänner och män skulle kunna uppfattas som vännen vill att andra ska bilda sig en negativ uppfattning om henne och dig. Detta kan sålunda vara allvarligt nog, men en samlad bedömning måste göras.

Vidare räcker det inte med att kränkande uppgifter lämnats, det måste även finnas en avsikt att kränka. Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att vännen måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om dig (eller din fru) och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta er för andras missaktning. Det är svårt att, utifrån din information, bedöma om något uppsåt finns, men förmodligen finns det. Vännen förefaller varit medveten om att dessa yppande varit skadliga för ert anseende. Dessutom tycks vännen mer eller mindre varit ute efter att sprida de vanärande uppgifterna om dig och din frus levnadssätt.

Huruvida uppgifterna som lämnats är sanna eller inte, spelar som huvudregel ingen roll. Emellertid fritas gärningsmannen, under vissa omständigheter, när denne lämnat sanna uppgifter (eller hade skälig grund att hålla den för sann). Det gäller när uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller när det var försvarligt att lämna uppgifterna (5 kap. 1 § 2 st.). En typsituation där någon har skyldighet att uttala dig är vid fullgörande av vittnesplikten. I ditt fall tycks ingen skyldighet funnits för uppgiftslämnaren att uttala sig. Det finns inget som talar för att det var försvarligt att yppa sig kränkande om dig eller din fru. En uppgift kan vara försvarlig om den har högt allmänintresse eller på annat sätt kan stödja sig på den demokratiska yttrandefriheten. En avvägning görs mellan ditt enskilda intresse mot kränkande yttranden och intresset av yttrandefrihet. Detta leder till att sanningshalten av vännens uttalanden inte ska bedömas.


Hur ser utsikterna ut för att driva en process om förtal?

Förtal är ett brott som inte under alla omständigheter drivs av en åklagare till rättegång, det vill säga så faller inte förtal alltid under allmänt åtal. Om inte förtal drivs som allmänt åtal, måste målsäganden (du eller din fru) själv föra processen och stå för kostnadsrisken. Förtal kan falla under allmänt åtal om målsäganden anger brottet och åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtalet mot gärningsmannen. Det är bara inom ett relativt snävt område som allmänt åtal kan väckas för förtal. Allmänt åtal väcks således enbart i undantagsfall. Det kan vara påkallat ur allmänt synpunkt att beivra brottet om det är särskilt grovt, fått en stor utbredning i samhället eller om det annars har ett klart samhällsintresse (5 kap. 5 §).

Som du säkert noterar, är det svårt att få ett förtal att falla under allmänt åtal. Men det är en god början att polisanmäla händelserna, så får ni senare se om åklagaren bedömer att ert fall bör tas upp. Ni kan dock alltid driva målet själva, men då finns det en risk att ni får betala stora delarna av rättegångskostnaderna om ni förlorar målet. Väljer ni att driva en process är det av vikt att ni har stark bevisning, till exempel flera vittnen och bildbevis på de skriftliga kommentarerna, eftersom det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att vännen begått förtal.

Sammanfattningsvis skulle det kunna utgöra förtal i ert fall. En samlad bedömning måste göras av omständigheterna runt uppgiftslämnandet. En bedömning görs av om uttalanden hade som syfte att få andra i omgivningen att tycka illa om er. Det räcker inte med att kommentarerna varit allmänt negativa, utan det krävs mer. Enligt mig finns det en del som talar för att vännen faktiskt gjort sig skyldig till förtal. Förtal drivs dock inte ofta som allmänt åtal, men kan göra det om förtalet exempelvis fått stor spridning eller varit särskilt allvarlig.

Hoppas svaret var till din hjälp. Har du följdfrågor, är det åter varmt välkommen att kontakta mig via min mail.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll