Kan vi säga upp ett lån till direkt betalning eller kraftigt höja räntan för att gäldenären inte betalar?

2020-05-22 i Fordringar
FRÅGA
Vi är ett fastighetsföretag som har en hyresgäst som fått ett lån av oss för drygt ett år sedan. Dom är sena med räntebetalningen, drygt 4 månader, och dessutom har dom inte lämnat den företagsinteckning som anges i skuldebrevet ska utgöra säkerhet för låneskuld samt räntor. Så det är två problem. Räntan avser vi att kräva in via ett betalningsföreläggande. Ang företagsinteckningen, så har vi efterfrågat den men hyresgästen återkom då med förslaget at vi skulle få en färdigifylld och påskriven ansökan som vi själva kunde avgöra om/när vi ville skicka in, då den kostar och hyresgästen har svåra likviditetsproblem, och alltså helst ville undvika kostnaderna för. Kreativt och vi nöjde oss med en sådan lösning då vi ansåg vi hade kontrollen. Vi fick inte någon ifylld ansökan trots påstötningar. Nu har hyresgästen avflyttat men vi är ej överens om uppsägningstiden och har en tvist om den (som inte berör denna fråga). Vi har därför begärt att få företagsinteckningen i enlighet med låneavtalet sedan drygt en månad men har inte fått den.Hyresgästen/låntagaren har ej uppfyllt en viktig förutsättning för att överhuvudtaget få lånet. Vi godkände att ej få en företagsinteckning vid ett tillfälle, men motprestationen uppfylldes inte under flera månader, varför vi anser att den inte trätt i kraft och att det ursprungliga låneavtalet gäller. Har vi stöd för det? Kan vi säga upp det till omgående återbetalning? Om inte kan vi ändra villkoren, typ höja räntan kraftigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga undrar du över två saker i den situation ni befinner er i; (1) om ni kan säga upp lånet omgående till betalning för att ni anser att motparten inte uppfyllt sitt åtagande och (2) om ni annars kan ändra villkoren genom att t.ex. höja räntan kraftigt.

Utgångspunkten enligt svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Att ens motpart gör sig skyldig till någon form av avtalsbrott innebär inte per automatik att man själv har rätt att begå ett sådant. För att ni ska ha möjlighet att säga upp lånet till omgående betalning krävs att ni avtalat därom. Om det av avtalet er emellan framgår att ni kan säger upp lånet vid väsentligt avtalsbrott eller för det fall att betalningar missköts, ställd säkerhet förlorar värde osv. kan så ske. Om ni inte avtalat därom är utgångspunkten att ni inte heller kan säga upp lånet i förtid. Vad gäller det som skulle ställts som säkerhet (företagsinteckningen) skulle ni i princip begärt att få in den innan utbetalningen av lånet. För att avgöra om det finns avtalat om möjligheten att säga upp lånet krävs att ert avtal gås igenom. För det ändamålet rekommenderar jag att ni anlitar en jurist.

Angående att kraftigt höja räntan är även det något ni måste avtalat om. Ni kan tyvärr inte ensidigt välja att höja räntan utan att ni är överens om det. Den ränta som gäller är den ni avtalat om. Ni har dock möjlighet att ta ut dröjsmålsränta för det som inte betalts. Har ni inte avtalat om dröjsmålsränta specifikt gäller räntelagens bestämmelser. I sådana fall ska dröjsmålsräntan uppgå till åtta procent högre än Riksbankens gällande referensränta. När den gällande referensräntan är 0% innebär det en dröjsmålsränta om 8% (jfr 6 § räntelagen).

Sammanfattningsvis kan ni som utgångspunkt varken säga upp lånet till betalning eller ensidigt besluta om en höjning av räntan. Det som styr är vad som avtalats er emellan. Om ni önskar hjälp av en av våra jurister att gå igenom det avtal ni har med gäldenären är ni varmt välkomna till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (766)
2021-01-21 Hur gör jag för att kräva in skuld från delägare till samägd egendom?
2021-01-20 När preskriberas en borgensförbindelse för hyreskontrakt?
2021-01-19 Får en inneboende kvitta hyresbetalningar?
2021-01-18 Skyldig att betala trots att jag inte fått en faktura?

Alla besvarade frågor (88384)