Kan vi säga upp en arbetstagare som kommer för sent och felaktigt redovisar sin arbetstid?

FRÅGA
Hej!Har en anställd som vid upprepade tillfällen kommit försent till arbetet, ibland har han meddelat att han försovit sig, men oftast hör han inte av sig alls. Dessutom har han varit sjuk ett antal gånger och inte meddelat det förrän fram på förmiddagen den aktuella dagen. Vi har haft samtal med den anställde om vikten av att komma i tid och att höra av sig vid frånvaro. Det har gjort vid ett flertal tillfällen, utan resultatPå vår arbetsplats lägger arbetstagarna själva in sin tid i ett redovisningssystem. Den sista månaden har det uppdagats att den anställde inte drar bort frånvarotiden för sina sena ankomster, och inte heller för sina sjukdagar då han lägger in tid. Han har dessutom fått lön utbetald för den tiden, pga att det upptäcktes i efterhand. Att tiden inte läggs in korrekt får dessutom efterverkningar då det utgör underlag för fakturering för de jobb han gjort till kund och underlag för offert på likande jobb.Kan agerandet med felaktig tidsredovisning anses som grund för uppsägning? Kan vi kräva återbetalning av den felaktigt utbetalade lönen, som ju grundats på hans egna felaktiga uppgifter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I svaret nedan kommer att redogöras för de regler som gäller enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Var uppmärksamma på att om ni är bundna av ett kollektivavtal kan det finnas regler i sådant som avviker från lagen.

För uppsägning av en arbetstagare krävs att det finns skälig grund för uppsägningen (7 § första stycket LAS). I lagstiftningen gör man skillnad mellan två typfall, å ena sidan de fall där uppsägningen beror på arbetsbrist och å andra sidan de fall där det är arbetstagarens handlande eller andra förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. Med uppsägning av personliga skäl menas att arbetstagaren inte fullgjort de förpliktelser som står i anställningsavtalet. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten. Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro med mera. Vid allvarligare fall kan det till och med utgöra grund för avsked. Att felaktigt redovisa vilka tider man arbetat kan eventuellt utgöra saklig grund för uppsägning. Det måste dock göras en bedömning i det enskilda fallet; hur stora summor det rör sig om och om det skett medvetet eller ej. Som jag förstår det är ni av åsikten att det har skett medvetet; dock är det ni som arbetsgivare som har bevisbördan för att det verkligen skett medvetet. Det är därför inte helt säkert att det är möjligt att säga upp arbetstagaren av det skälet.

Även sen ankomst kan utgöra skäl för uppsägning, under förutsättning att de sena ankomsterna inte är enstaka förseelser utan upprepade sådana. Ni måste som arbetsgivare ha påtalat misskötsamheten och klargjort för arbetstagaren att dennes anställning är i fara om han inte bättrar sig. Arbetstagaren måste härefter få tillfälle att bättra sig. Först om arbetstagaren inte bättrar sig trots påpekande kan det bli fråga om uppsägning på grund av personliga skäl. Enligt arbetsdomstolens praxis krävs att arbetstagaren åtminstone fått en varning (gärna skriftlig) om att anställningen är i fara om bättring inte sker innan uppsägning på grund av personliga skäl kan ske. Viktigt att komma ihåg är att om arbetstagaren är fackligt ansluten ska förhandling med facket ske innan uppsägningen kan verkställas. Förhandling ska ske på ert initiativ som arbetsgivare.

Om lön betalats ut felaktigt kan ni ha rätt till att få den återbetald. Som arbetsgivare kan ni kräva tillbaka det som felaktigt betalats ut för mycket. Ett undantag från regeln är om den anställde i god tro tagit emot och förbrukat det felaktigt utbetalade beloppet. Med god tro avses att den anställde varken insett eller bort inse att betalningen var felaktig. Om ni kan visa att den anställde medvetet felaktigt redovisat sin arbetstid är han inte i god tro.

Min rekommendation är att ni skriftligen varnar arbetstagaren avseende framtida sena ankomster, med anmodan att han ska rätta sig och att hans anställning i annat fall riskeras. Detsamma kan ni göra avseende den återkommande felaktigt redovisade arbetstiden. Om arbetstagaren trots det inte rättar sig kan det aktualiseras att säga upp honom. Ni bör även kontakta arbetstagaren och redogöra för hur mycket lön han fått ut för mycket och med en anmodan om att antingen betala tillbaka kontant eller att ni kvittar det (avdrag) mot framtida löneutbetalning.

Som arbetsgivare är det alltid viktigt att dokumentera allting varför mitt råd är att ni ger alla varningar skriftligen och även att ni kan föra i bevisning hur mycket lön han fått för mycket m.m. Om ni önskar hjälp av en av våra jurister i ärendet är ni varmt välkomna att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1717)
2021-03-01 Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?
2021-03-01 Kan jag ångra mitt sommarvikariat trots att jag tackat ja?
2021-02-28 Vad blir konsekvensen av att ljuga för chefen?
2021-02-28 Kan jag kräva att få arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (89821)