FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt22/11/2020

Kan uppehållstillstånd ansökas efter inresa?

Behöver rådgivning med en överklagan till migrationsdomstolen gällande en 16 årig pojke från Thailand som sökt uppehållstillstånd innefrån Sverige. Hans mamma har permanent uppehållstillstånd och bor i Sverige sedan snart 5 år. Enligt Dom ska han utvisas till Thailand där han är bosatt och söka därifrån enligt huvudregeln.

Vad ska vi skriva för att kunna övertyga migrationsdomstolen om att han bör få stanna kvar här?

Mvh Mats

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utlänningslagen och frågor angående uppehållstillstånd är ofta svåra att svara på utan specifik information om hur läget ser ut. Av den anledningen ska jag försöka svara så anpassat som möjligt till er situation men ha överseende med att jag ibland skriver hur det är generellt och hur det rättsliga läget ser ut. I och med att det handlar om uppehållstillstånd blir Utlänningslagen (UtlL) det tillämpliga lagrummet.

Laga Kraft

Först och främst är det viktigt att ni kollar ifall domen fått laga kraft. Laga kraft innebär att ett beslut eller dom inte längre kan överklagas. Det brukar stå i domen inom vilken tidsfrist en överklagan senast ska göras. I händelse av att domen fått laga kraft om utvisning kan ni bara överklaga ifall nya omständigheter som hindrar utvisning uppkommer. Det kan handla om verkställighetshinder för beslutet, mottagarlandet inte kan ta emot den utvisade eller av medicinska skäl (12 kap. 18§ UtlL).

Rättsläget

Som du säger är huvudregeln att ett uppehållstillstånd måste sökas innan inresa i landet, och får inte godkännas efter inresa. Men det finns undantag som kan göra det möjligt att söka uppehållstillstånd från Sverige. Det krävs i första hand att personen som ansöker om uppehållstillstånd har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige. Ett barns relation till sin förälder anses vara en sådan stark anknytning, vilket gör paragrafen aktuell i ert fall. Utöver det krävs att ett annat krav ska vara uppfyllt nämligen att det inte ska anses vara skäligt/rimligt att (i det här fallet) barnet ska resa till ett annat land för att göra ansökan (5 kap. 18§ andra stycket 5:e punkten UtlL).

Vid skälighetsbedömning angående nyssnämnda paragraf ska man särskilt beakta konsekvenserna som uppkommer av att ett barnet skiljs från sin förälder (5 kap. 18§ femte stycket UtlL). Av praxis har det framförts att konsekvenserna för barnet är dem tyngst vägande omständigheterna vid skälighetsbedömningen. Då är det migrationsverket eller migrationsdomstolen som gör denna individuella bedömning. Det lyfts fram av praxis att praktiska svårigheter för utresan kan ligga till grund för att få göra ansökan från Sverige, det kan t ex handla om ålder, att barnet inte har anknytning till någon där eller att separationen från föräldern är längre än vad som förekommer i normala fall och inte är bra för barnet, mer information finns i fallet MIG 2011:23.

Men för att skälighetsbedömningen ovan ska få göras krävs det att det står klart att uppehållstillstånd skulle beviljas om prövning gjorts innan inresa (5 kap. 18§ femte stycket UtlL). Men ifall ett utländskt barn har en förälder med uppehållstillstånd för bosättning i Sverige ska barnet beviljas uppehållstillstånd, så i ert fall bör det rekvisitet vara uppfyllt (5 kap. 3§ första stycket 2:a punkten UtlL).

Sammanfattning

Det finns som sagt ett undantag som kan användas mot huvudregeln när det gäller nära anknytning. Anknytningspersonen ska vara bosatt i Sverige och anknytningen till denne ska vara stark. För att det ska aktualiseras krävs vidare att det ska anses vara orimligt eller oskäligt att personen som söker uppehållstillståndet ska göra det från utlandet.

Bedömningen av detta ska främst beakta konsekvenserna av att barnet skiljs från sin förälder och bedömningen görs utifrån de förhållanden som föreligger i det individuella fallet. Bedömningen görs utifrån barnets förhållande till föräldern, dennes situation och de potentiella svårigheter och konsekvenser som kan uppkomma på grund av en utvisning. Men för att bedömningen ska göras krävs det att det står klart att personen som söker uppehållstillstånd hade fått det ifall denna sökt innan inresa.

Rekommendation

I Migrationsdomstolens hemsida står det att en överklagan bl a ska innehålla information om vilket beslut en vill ändra på och varför denne vill ändra det. Min rekommendation är att förklara varför ni vill att ansökningen om uppehållstillstånd ska ske från Sverige och varför det blir svårt ifall barnet ska göra det från hemlandet. Ifall ni behöver ytterligare juridisk hjälp av mer specifik art om hur ni gör överklagade och vad ni ska skriva rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?