Kan taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation återkallas pga sexköp?

Kan Transportstyrelsen återkalla trafiktillstånd eller Taxilegitimationen när man är straffad med dagsböter pga. Sexköp ? är det allvarlig bröt när man får 50 st / 175kr dagsböter pga sexköp? detta har skett engång DESVÄRRE :(

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar om ditt trafiktillstånd eller din taxilegitimation kan återkallas till följd av att du har blivit straffad för sexköp. Bestämmelserna om återkallelse av taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation finns i 4 kap. taxitrafiklagen. Jag kommer först redogöra för vad som gäller vid återkallelse av taxitrafiktillstånd och därefter taxiförarlegitimation. Längst ner finns en slutsats där du kan läsa vad jag har kommit fram till.

Återkallelse av taxitrafiktillstånd

Taxitrafiktillstånd kan återkallas om det har förekommit allvarliga missförhållanden i taxitrafiken, driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet om inte en varning anses vara tillräcklig (4 kap. 1 § taxitrafiklagen). Ditt taxitrafiktillstånd kan också återkallas om du bland annat har dömts för ett allvarligt brott (4 kap. 2 § första stycket första punkten taxitrafiklagen) eller om du inte längre uppfyller villkoren för taxitrafiktillstånd (4 kap. 1 § med hänvisning till 2 kap. 5 § taxitrafiklagen). Ett av dessa villkor är att du med hänsyn till gott anseende ska bedömas vara lämplig att bedriva verksamheten. När Transportstyrelsen gör en lämplighetsprövning beaktar de bland annat din vilja och förmåga att fullgöra dina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse (2 kap. 11 § första stycket taxitrafiklagen).

Ditt taxitrafiktillstånd kommer alltså att återkallas om sexköp anses vara ett allvarligt brott eller om brottet är tillräckligt för att visa på bristande laglydnad. Brott som visar på bristande laglydnad är särskilt brott mot skattelagstiftningen, narkotikabrott, gäldenärsbrott och förmögenhetsbrott (prop. 1997/98:63, s. 65 f). Trots att uppräkningen inte är uttömmande visar den på att det framförallt är andra typer av brott än sexualbrott som visar på bristande laglydnad. Till det tillkommer att Transportstyrelsen ska göra en helhetsbedömning där myndigheten bland annat ska beakta om det rör sig om en enstaka överträdelse eller om upprepade förseelser (prop. 1997/98:63, s. 66). Eftersom sexualbrott inte nämns särskilt i samband med kravet på laglydnad och eftersom det rör sig om en enstaka förseelse borde inte brottet som du har dömts för visa på bristande laglydnad enligt min bedömning, i alla fall om du inte också har begått andra brott.

Det finns tyvärr inte mycket information om vilka brott enligt lagens mening är att anse som allvarliga och som kan medföra återkallelse av taxitrafiktillstånd. Eftersom du dömdes till bara 50 dagsböter och eftersom straffskalan för köp av sexuell tjänst inte överstiger ett års fängelse borde inte brottet anses som allvarligt enligt min bedömning, åtminstone sett utifrån straffvärdet som i princip borde likställas med brottets svårighetsgrad. Dagsbotens storlek, det vill säga 175 kr i ditt fall, grundar sig på dina inkomstförhållanden och inte på brottets svårighetsgrad.

Sammanfattningsvis tror jag inte att brottet kommer att leda till att ditt taxitrafiktillstånd återkallas. Detta eftersom brottet varken är allvarligt eller visar på bristande laglydnad enligt min bedömning. Ingen av de övriga återkallelsegrunderna i 4 kap. taxitrafiklagen borde vara för handen.

Återkallelse av taxiförarlegitimation

Taxiförarlegitimation kan återkallas om du genom en brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat dig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik. Om brottet eller missförhållandet inte är tillräckligt allvarligt kan du istället få en varning (4 kap. 6 § taxitrafiklagen).

Frågan om sexköp kan leda till återkallelse av taxiförarlegitimation har kommit till prövning i domstol vid ett flertal tillfällen. I ett av fallen hade, vid sidan om ett antal trafikförseelser, sexköp skett i samband med yrkesutövning som taxiförare. Taxiförarlegitimationen återkallades sedan efter en helhetsbedömning (Kammarrättens i Göteborg dom 2016-09-08, mål nr 290-16). I ett annat fall skedde sexköpet inte i samband med yrkesutövningen. Domstolen kom fram i det målet till att taxiförarlegitimationen inte skulle återkallas (Kammarrättens i Stockholm dom 2019-02-21, mål nr 7079-18).

Sammanfattningsvis är det av stor betydelse om du begick brottet i samband med din yrkesutövning, det vill säga under tiden som du jobbade. Om så är fallet är det sannolikt att din taxiförarlegitimation kommer att återkallas. Om sexköpet däremot skedde utanför yrkesutövningen borde enligt min bedömning inte din taxiförarlegitimation återkallas.

Slutsats

Enligt min bedömning borde inte ditt taxitrafiktillstånd återkallas till följd av sexköpet. Om sexköpet skedde i samband med din yrkesutövning är det sannolikt att din taxiförarlegitimation kommer att återkallas, annars kommer återkallelse troligtvis inte ske.

Notera att Transportstyrelsen kommer att göra sin egen bedömning och kommer nödvändigtvis inte komma fram till samma slutsats som jag.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning