Kan skyltar med visst innehåll uppsatta på egen egendom utgöra olaga hot?

Hej,

Om man sätter upp en skylt på sin egendom i syfte att avskräcka eventuella inbrottstjuvar där det t.ex står "inkräktare kommer bli skjutna", "varning skyddat av [en bild på en pistol]", kan man bli fälld för olaga hot eller dylikt brott?

Förutsatt att personen som sätter upp skylten faktiskt innehar ex vis ett jaktgevär.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om skyltar uppsatta på egendom, t ex vid ingång eller liknande, kan utgöra hot i ljuset av hur du beskriver skyltarnas utformning. De närmare reglerna om brott finns i brottsbalken (BrB).

Förutsättningar för tillämpningen av olaga hot

Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § BrB, och kräver att vissa särskilda förutsättningar är för handen för att aktualiseras.

Först och främst ska kort sägas att hotet behöver vara riktat mot någon för att olaga hot ska bli aktuellt. Med andra ord behöver någon ha "utsatts" för hotet. I ditt fall skulle det alltså krävas att någon överväger att gå in på tomten och ser skylten.

Vidare behöver själva hotet utgöra ett hot om brottslig gärning, dvs att gärningen som hotet avser ska vara kriminaliserat. Ett vanligt exempel är att någon hotas om att bli slagen, vilket kan utgöra hot om misshandel. Hot om pistolvåld kan, beroende på hotets utformning, med hänsyn till den fara det innebär avse flera olika brottsformer, exempelvis misshandel, dråp och vållande till annans död.

Därutöver behöver hotet göras på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet. I ditt fall blir detta rekvisit av särskild betydelse, eftersom den stora frågan blir hur hotet kommer till uttryck. "Ägnat att" betyder nämligen att det inte hos offret behöver ha framkallats en faktisk rädsla, eller ens att offret uppfattat meddelandet eller uttalandet som ett hot. Istället kommer en sådan bedömning ta sikte på om hotet till sin beskaffenhet var tillräckligt för att det generellt sett skulle framkallas rädsla hos någon. Att ha skyltar uppe med hot om att skjuta de som tar sig in på fastigheten skulle sannolikt skapa en oro hos de flesta människorna. Situationen bör vara densamma även om skylten har bild istället för text.

Vad innebär det här för dig?

Det blir svårt för mig att ge ett konkret svar på hur dina skyltar skulle bedömas. Med stor sannolikhet hade en sådan bedömning varit beroende av skyltarnas utseende, storlek och placering, men även hur omgivningen och grannskapet runtomkring ser ut. Den avgörande frågan hade troligen varit om hotet var av den karaktären att en person normalt sett skulle bli rädd.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”