FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/11/2020

Kan rättsliga principer vara motstridiga?

Hej, jag undrar om rättsliga principer kan vara motstridiga och hur i så fall?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en rättslig princip?

Vad exakt en rättslig princip är för något är inte helt klart, eftersom det finns skilda meningar om begreppets innebörd. En ledande förklaring är att rättsprinciper bidrar till att ge uttryck för viktiga värderingar. Exempel på rättsprinciper är exempelvis legalitetsprincipen som föreskriver att en person inte kan dömas för ett brott som inte är stadgat i lag.

Kan rättsliga principer vara motstridiga?

Principer kan vara motstridiga och då får ibland en princip ge vika för den andra. Om vi ser till rättssäkerhetsprincipen och principen om effektiv lagföring så är detta ett tydligt exempel på två principer som är motstridiga. Rättssäkerhetsprincipen är en övergripande princip som talar om att rättstillämpning och myndighetsutövning måste vara förutsebar (tydlig). Detta motiveras av intresset att enskilda ska vara skyddade från godtyckligt ingripande från statliga aktörer (tex polis). När man talar om principen om effektiv lagföring menar man istället på att man i största möjliga mån ska lagföra människor för brott.

Vi har inom svensk lagstiftning bestämmelser som ger polisen rätt att vidta kroppsvisitation om de anser att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (Rättegångsbalken 28 kap. 11 §). Om en polis har haft "anledning att anta att ett brott har begåtts" så kan detta i praktiken innebär att människor utsätts för kroppsvisitation trots att de inte har begått något brott. En sådan situation står i direkt strid med rättssäkerhetsprincipen. Detta är ett av många exempel på när lagstiftaren har ansett att intresset av en effektiv lagföring får ges företräde framför den enskildes rättssäkerhet.

Vänligen,

Erica RinaldoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo