Kan rättsliga principer vara motstridiga?

2020-11-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag undrar om rättsliga principer kan vara motstridiga och hur i så fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en rättslig princip?

Vad exakt en rättslig princip är för något är inte helt klart, eftersom det finns skilda meningar om begreppets innebörd. En ledande förklaring är att rättsprinciper bidrar till att ge uttryck för viktiga värderingar. Exempel på rättsprinciper är exempelvis legalitetsprincipen som föreskriver att en person inte kan dömas för ett brott som inte är stadgat i lag.

Kan rättsliga principer vara motstridiga?

Principer kan vara motstridiga och då får ibland en princip ge vika för den andra. Om vi ser till rättssäkerhetsprincipen och principen om effektiv lagföring så är detta ett tydligt exempel på två principer som är motstridiga. Rättssäkerhetsprincipen är en övergripande princip som talar om att rättstillämpning och myndighetsutövning måste vara förutsebar (tydlig). Detta motiveras av intresset att enskilda ska vara skyddade från godtyckligt ingripande från statliga aktörer (tex polis). När man talar om principen om effektiv lagföring menar man istället på att man i största möjliga mån ska lagföra människor för brott.

Vi har inom svensk lagstiftning bestämmelser som ger polisen rätt att vidta kroppsvisitation om de anser att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (Rättegångsbalken 28 kap. 11 §). Om en polis har haft "anledning att anta att ett brott har begåtts" så kan detta i praktiken innebär att människor utsätts för kroppsvisitation trots att de inte har begått något brott. En sådan situation står i direkt strid med rättssäkerhetsprincipen. Detta är ett av många exempel på när lagstiftaren har ansett att intresset av en effektiv lagföring får ges företräde framför den enskildes rättssäkerhet.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91357)