FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt25/03/2017

Kan preskription av bygglov, eller god tro vid köp av fastighet, medföra att tillstånd eller bygglov inte krävs för en värmepumpsanläggning?

Hej, har fått en uppmaning av kommunen att inkomma med tillståndsansökan och uppgifter om vår värmepumpsanläggning. Vi köpte vårt hus 2001. Enligt vad vi förstår installerades värmepumpen 1996. Vi har inte haft kännedom om att inget bygglov sökts, även om vi har haft misstankar om det då vi inte hittat några underlag härför. När vi köpte huset var vi dock i god tro om att bygglov fanns. Det har dessutom gått över 10 år sedan värmepumpen installerades. Vi borde väl kunna göra en preskriptionsinvändning då det är mer än 10 år sedan den installerades samt hävda god tro? eller är det andra regler som gäller när det gäller värmepumpar då de hänvisar till en lokal hälsoskyddsföreskrift och påverkar miljö och grundvattnet etc.?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om ni kan invända mot kommunens krav på tillstånd genom att hävda preskription eller god tro när ni köpte huset.

Mina hänvisningar till plan- och bygglagen avser den äldre plan- och bygglagen från 1987 (ÄPBL), istället för den nya från 2010. Det är nämligen huvudsakligen ÄPBL som gäller för ditt fall.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Kravet på bygglov är preskriberat, vilket innebär att kommunen inte kan kräva att ni tar bort värmepumpsanläggningen. Ni kan dock ändå vara skyldiga att ha tillstånd för värmepumpsanläggningen enligt miljöbalken. Er goda tro spelar ingen roll i förhållande till kommunen, men däremot i förhållande till vad ni skulle ha kunnat göra gällande mot säljaren.

Kan ni göra en preskriptionsinvändning mot ett krav på bygglov?

Preskription av frågan om bygglov innebär att kommunen inte kan ansöka om ett rättelseföreläggande, dvs. kräver att byggnaden återställs till före den olagliga åtgärden vidtogs (10 kap. 27 § andra stycket ÄPBL. I nya PBL är det istället 11 kap. 20 § andra stycket).

Preskription inträder efter tio år från att åtgärden utan bygglov vidtogs, vilket har inträtt för länge sedan.

Kommunen kan i och för sig påpeka att värmepumpsanläggningen är bygglovspliktig. Den kan dock inte kräva att ni tar bort värmepumpsanläggningen, eftersom frågan har preskriberats.

Krävs tillstånd enligt miljöbalken?

Jag har inte sett kommunens uppmaning till er, men den avser nog tillstånd enligt miljöbalken (MB). Den lokala föreskriften du hänvisar till i din fråga avser tillstånd enligt MB.

Tillstånd enligt MB är en annan fråga än bygglov. Plan- och bygglagens bestämmelser om preskription gäller inte tillstånd enligt MB.

Att bedriva tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd kan leda till straff enligt 29 kap. MB eller miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. MB. Den straffbestämmelse som nog kan vara aktuell i ert fall är 29 kap. 4 § första stycket första punkten b) MB.

Kommunens krav på tillstånd grundas möjligen i 9 § andra stycket i de lokala hälsoskydsföreskrifterna du hänvisar till i din fråga. Bestämmelsen kompletterar MB:s regler. Den innebär att tillstånd krävs för en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Någon mer exakt bedömning om ni verkligen är tillståndpliktiga kan jag tyvärr inte göra. Jag har nämligen inte närmare kunskap om var er värmepumpsanläggning ligger och hur den fungerar.

Spelar det någon roll att ni var i god tro när ni köpte huset?

Er goda tro har ingen betydelse för frågan om bygglov eller tillstånd enligt MB. Reglerna i ÄPBL och MB gäller även om ni är i god tro om brotten mot dem.

Er goda tro kan dock ha betydelse i förhållande till säljaren. Sannolikt kan ni dock inte göra gällande något krav mot säljaren, eftersom det har gått ca 16 år från att ni köpte huset. Vill ni läsa mer om preskription av krav mellan enskilda personer, finns följande tidigare svar på Lawline: Preskriptionstid.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med bygglovsplikt och preskription därav eller tillståndsplikt enligt miljöbalken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare