Kan Polisen omhänderta vapen om man blir dömd för brott?

2019-07-15 i Polis
FRÅGA
HejJag undrar om Polisen kan beslagta vapen om man blir fälld för sexuellt ofredande alternativt olaga hot ? Har en kollega som skämtsamt sade till en kassörska att han skulle våldta henne!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller skjutvapen som kräver vapenlicens. Vidare tolkar jag din fråga som att du undrar över ett omhändertagande av vapnen om vapenlicensen återkallas och inte sådant beslag som sker under en brottsutredning då det eventuella brottet inte har någon koppling till vapnet i sig. Återkallande av vapenlicens och omhändertagande av vapen regleras i vapenlagen. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPFSF 2009:13) ger också riktlinjer för hur frågan ska besvaras.

Av de uppgifters du uppgett i din fråga framgår att din kollega har handlat kränkande, gravt olämpligt och eventuellt också brottsligt. Jag kommer dock inte närmare gå in på vad som krävs för att bli dömd för olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken) eller sexuellt ofredande (6 kap. 10 § brottsbalken) då det inte finns tillräckligt med underlag för mig att bedöma om din kollega kan dömas och då din fråga avser omhändertagande av vapen om en person döms för brott. Du är välkommen att skicka in en ny fråga om du undrar närmare kring vad som krävs för att bli dömd för de ovan nämnda brotten.

Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen (6 kap. 1 § vapenlagen).Olämplighet att inneha vapen kan bland annat utgöras av att personen brister i omdöme och pålitlighet. Rikspolisstyrelsen har stadgat att bland annat brott som innefattar bruk av våld mot person eller annat hänsynslöst eller kränkande beteende kan vara gärningar som leder till återkallelse av vapenlicens. Rikspolisstyrelsen exemplifierar vilken typ av brott som kan innebära att man bedöms olämplig att inneha vapenlicens och nämner då olaga hot men inte sexuellt ofredande (18 kap. RPFSF 2009:13). Exemplifieringen är dock inte absolut utan just en exemplifiering vilket gör att en dom om sexuellt ofredande också skulle kunna leda till återkallelse av vapenlicens men det får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Polismyndigheten ska besluta att ett vapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis ska tas om hand om det finns risk att vapnet missbrukas, eller när det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot om ett omhändertagande (6 kap. 4 § vapenlagen).Om din kollegas vapenlicens kommer återkallas och det inte finns särskilda omständigheter som talar emot ett omhändertagande kommer Polisen alltså besluta om ett omhändertagande.

Sammanfattningsvis går alltså att konstatera att om din kollega blir dömd för olaga hot eller sexuellt ofredande riskerar han att få sin vapenlicens återkallad och eventuellt också vapen omhändertagna av polis. Det är dock upp till Polisen att göra bedömningen om din kollega är olämplig att inneha vapenlicens och vapen utifrån omständigheterna i hans fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (262)
2020-05-18 Får man filma polisen?
2020-05-18 När får polisen kräva att man legitimerar sig?
2020-05-18 Polisens rätt att stoppa fortkörare
2020-05-08 Vad händer om man vägrar identifiera sig för polisen?

Alla besvarade frågor (80218)