Kan oönskade pussljud mot okända kvinnor utgöra en olaglig handling?

FRÅGA
Hej! Är det olagligt att göra oönskade pussljud mot kvinnor som man inte är i någon relation med?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (vidare förkortad BrB).

Aktuella brott
Ofredande
Det inledande svaret på din fråga är ja, det kan klassas som olagligt, men det beror också på omständigheterna i övrigt och i sin helhet. Det brott en person kan göra sig skyldig till är ofredande. Ofredande döms en person för om denne fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § BrB).

För att gärningen ska kunna klassas som ofredande krävs det alltså att agerandet ska ha utgjort ett angrepp på den privata sfären för den andra personen. Den privata sfären har varje människa rätt att hålla fredad. Det krävs inte att den som angrips uppfattar angreppet för att det ska vara fråga om ett angrepp på den fysiska sfären, exempelvis genom sömn eller medvetslöshet. För andra ageranden krävs det dock att personen uppfattar angreppet, men denne behöver inte uppfatta angreppet när det sker, utan det kan även ske vid en senare tidpunkt.

Beroende på omfattningen och sammanhanget oönskade pussljud görs i, kan det alltså klassas som olagligt. Men handlar det istället om enstaka yttranden, så torde det bli svårt att klassa det som olagligt. Exempel på enstaka yttranden som kan utgöra straffansvar är framförande av falska dödsbud, uppmana någon att ta livet av sig eller framföra grova och detaljerade kränkningar av sexualiserad/våldsam natur. Skulle pussljuden göras i kombination med andra kränkande yttranden torde en enstaka yttring kunna omfattas.

Förolämpning
Ytterligare ett brott som eventuellt kan göras gällande är förolämpning. En person som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning (5 kap. 3 § BrB). Detta brottet finns för att i första hand skydda en person från angrepp på en personens ära.

Straffbara förolämpningar kan uttryckas både genom ord eller genom handlingar, så som tecken, gester eller imitationer. Vidare krävs det inte att en kränkning av en persons självkänsla eller värdighet i det enskilda fallet har uppkommit, utan avgörande är om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning.

Exempel på handlingar som kan ses som förolämpningar är kränkande uttalanden med anspelning på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet, funktionshinder etc. Vid en bedömning ska hänsyn tas till de faktiska förhållandena i det enskilda fallet, där uttalandet måste träffa den angripne på ett mer personligt plan snart än vad som utgör en social norm.

Alltså, beroende på det enskilda fallet och omständigheter därtill, så kan oönskade pussljud även klassas som brottet förolämpning.

Sammanfattning
Att göra oönskade pussljud mot kvinnor som man inte känner eller är i någon relation med kan, trots att det inte i alla fall kan klassas som olagligt, uppfattas som både otrevligt, skrämmande och ge upphov till obehag för de som utsätts. Jag skulle därför starkt avråda från ett sådant beteende, både för den som företar en sådan handling och den utsattes skull.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?