FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt14/04/2018

Kan narkotikabrott leda till återkallelse av vapentillstånd och körkort?

Hej

Har åkt fast på krogen efter att tagit kokain. Hade 1.8 gram på mig när polisen kom. Är för övrigt ostraffad och är i 50 års åldern. Har vapen licenser och är lite orolig för att polisen återkallar licenserna, vad tror ni? Och hur går det med körkortet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vilket brott och vilket straff?
Jag förmodar att du kommer att dömas för narkotikabrott. Bestämmelserna som aktualiseras i detta fall finns framför allt i brottsbalken (BrB) och narkotikastrafflagen (NSL). Enligt NSL 1 § är både innehav och bruk är straffbart. Däremot gäller dock att du endast döms för innehavet av narkotikan i fall som detta, då det står klart att gärningen omfattat både innehav och bruk av samma narkotika. Utifrån den mängd kokain du innehade uppskattar jag att brottet kommer att rubriceras som narkotikabrott av normalgraden, samt att straffvärdet ligger på ungefär 1,5 månaders fängelse. Eftersom att straffvärdet är så lågt kommer du dock inte att faktiskt dömas till fängelse. Detta följer av att fängelse endast sällan utdöms vid brott med ett straffvärde under 1 års fängelse. Det anses att fängelse helt enkelt är allt för ingripande för sådana förhållandevis ringa brott. Det sannolikaste är att du får villkorlig dom kombinerat med böter.

Vad kan hända med körkortet?
Denna fråga aktualiserar framför allt körkortslagen. I körkortslagen 5 kap 3 § stadgas vissa förutsättningar under vilka ett körkort ska återkallas. I den femte punkten i den nämnda bestämmelsen föreskrivs att ett körkort ska återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Denna bestämmelse är tillämplig även då personer brukar narkotika. Bestämmelsen används på så sätt att en bedömning görs i det enskilda fallet. Det är alltså omöjligt för mig att i förväg veta om du kommer att förlora ditt körkort på grund av narkotikabrottet. Jag kan dock redogöra för vissa av de omständigheter som Transportstyrelsen beaktar vid bedömningen vid återkallelse av körkort.

Ett exempel är målet RÅ 1992 ref 1 som handlade om bruk och innehav av narkotika (marijuana). I målet hade en person flera gånger blivit dömd för narkotikabrott. I fallet framgick dock varken att personens missbruk hade utvecklats i någon avsevärd omfattning eller att han skulle vara beroende av narkotiska medel. Det bör nämnas att olagligt bruk av narkotika i rättslig mening alltid benämns missbruk. Eftersom det inte heller fanns några andra omständigheter som gjorde att personen skulle kunna anses vara opålitlig i nykterhetshänseende gjordes ingen återkallelse av körkortet. Av detta fall kan man dra slutsatsen att det talar till din fördel om det inte finns något som talar för att du skulle vara beroende av narkotika (förutom att kokain i sig är mycket beroendeframkallande). Det hjälper även att det är första gången som du döms för narkotikabrott.

En annan omständighet som är av betydelse är allvarligheten av brottet. Det narkotikabrott du begått kommer förmodligen att bedömas som ett brott av normalgraden. Med hänsyn till den lilla mängden narkotika du befattade dig med är det dock inte långt ifrån ett ringa narkotikabrott. Detta talar för att du ska få behålla körkortet.

Om det skulle vara så att ditt körkort återkallas kommer det att bestämmas en spärrtid under vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (se körkortslagen 5:6). Spärrtiden kan då variera mellan 1 månad och 3 år. Om ditt kort blir återkallat kommer spärrtiden förmodligen inte vara längre än någon månad.

Vad kan hända med dina tillstånd att inneha vapen?
Denna fråga aktualiserar framför allt vapenlagen. I vapenlagen 6 kap 1 § stadgas att Polismyndigheten kan återkalla ett tillstånd att inneha vapen om t.ex. tillståndshavaren har visat sig olämplig att inneha skjutvapen. Även här, precis som i frågan om återkallelse av körkort, görs bedömningen i det enskilda fallet. Detta innebär som sagt att det är närmast omöjligt att i förväg säga om Polismyndigheten kommer att återkalla dina vapentillstånd. Jag kan dock redogöra för vissa av de omständigheter som Polismyndigheten beaktar vid bedömning av om de ska återkalla vapentillstånd.

Det återkallas några tiotals vapentillstånd i Sverige varje år. Vissa av dessa återkallelser sker på grund av brottslighet. I vapenlagen 6 kap 1 § räknas upp vissa omständigheter som kan leda till återkallelse av vapentillstånd. Den första av dessa omständigheter är att vapeninnehavaren "visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen". Denna bestämmelse är mycket bred och även här görs bedömningen i det enskilda fallet. En av de saker som kan föranleda ett ifrågasättande av lämpligheten är dock att innehavaren gjort sig skyldig till brott. Här inräknas bland annat narkotikabrott. Enligt Rikspolisstyrelsens allmänna råd om vapenlagstiftningen kan allvarliga narkotikabrott samt missbruk av narkotika medföra återkallelse av vapentillstånd. Det redogörs dock inte för några särskilda riktlinjer och hur man mer i detalj ska se på narkotikabrottslighet. Det som sägs är endast att vapentillstånd ska omprövas vid brottslighet av denna typ.

Det kan nämnas att det finns fall där personer åkt fast för rattfylleribrott och misshandel utan att förlora sina vapentillstånd. Det handlar framför allt om förstagångsförbrytare. Risken för återkallelse av tillstånden ökar markant när man är återfallsförbrytare. Brott av ringa graden leder förmodligen endast undantagsvis till återkallelse av tillstånden, framför allt vid upprepad småbrottslighet. Att ditt narkotikabrott har lågt straffvärde och att du är förstagångsförbrytare talar för att du inte ska förlora dina tillstånd.

Sammanfattning
Slutligen kan det återigen nämnas att jag inte med säkerhet kan säga vad som kommer att hända med ditt körkort och dina vapentillstånd. Det finns dock som nämnts flera omständigheter som talar till din fördel, som att det är första gången du begår ett sådant brott och att du haft körkort och vapentillstånd en längre tid utan anmärkningar (detta antar jag eftersom att du är i 50-års-åldern). Det kan dock hända att du frekvent kommer att behöva lämna läkarintyg på att du är drogfri till både Transportstyrelsen och Polismyndigheten, för att visa att du fortfarande är lämplig att inneha skjutvapen och pålitlig i nykterhetshänseende.

Jag hoppas att du i varje fall fått en klarare uppfattning om hur det går till vid besluten om återkallelse av körkort respektive vapentillstånd. Om du har följdfrågor kan du fråga mig via mail på Joel.Herrault@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo