FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder12/04/2018

Kan något vara förbjudet, trots att det inte finns någon förbudsskylt?

Hej. Min son och hans kompisar brukar hoppa över ett staket för att komma till en lekplats på andra sidan. Detta staketet går runt gården till vårt hyresrättsområde. Lekplatsen på andra sidan är öppen om de hade gått runt och bör alltså klassas som allmän plats. Staketet finns alltså för att hängna in vårt område. Idag så kom en granne och skällde på mig för att jag låter barnen hoppa över då hon även påstod att det var förbjudet och att hon kommer kontakta vår hyresrättsförening. Min fråga är alltså om det verkligen är förbjudet att hoppa över ett staket till en allmän plats om det inte finns skyltar eller dylikt om det? Om barnen ska gå runt istället så innebär det att de kommer röra sig bland trafik utan att jag kan se dem, så det är inget alternativ om inte jag går med.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur jag uppfattar din fråga och mitt upplägg för svaret

Jag uppfattar din fråga som att du primärt vill veta om det kan vara förbjudet för din son och hans kompisar att klättra över staketet, trots att det inte finns någon uttrycklig förbudsskylt.

Däremot ser jag två andra problem, straffrättsliga och skadeståndsrättsliga, som kan bli intressanta för dig och frågan, varför jag väljer att även redogöra för dessa. De kan också ses som förbud, om man så vill. För detta ändamål kikar vi närmare på brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).

Jag ber på förhand ursäkt om svaret blir längre än vad du tänkt dig.

Jag avslutar med att en sammanfattning och ger dig råd om hur du kan gå vidare.

Kanske förbjudet

Mig veterligen finns det ingen regel som säger att det måste finnas en förbudsskylt för att något ska vara förbjudet, om man bortser från förbudsmärken i trafik.

Förmodligen på grund av att det finns en massa grejor som är förbjudna och för att det hade blivit allt för omfattande att sätta upp skyltar som informerar om varje liten sak.

Jag vet inte hur det ser ut i er hyresrättsförening, men förmodligen har ni interna regler som gäller för ert område och som omfattar samtliga hyresgäster. Det är möjligt att det häri finns ett stadgat förbud mot att klättra på och eller över föreningens staket.

Svaret på din fråga är därför ja, något kan vara förbjudet, trots att det inte sitter någon förbudsskylt uppe.

Kanske brottsligt

Det skulle kunna röra sig om skadegörelse (12 kap. 1 § BrB), eller ringa skadegörelse (12 kap. 2 § BrB).

Det framgår inte om staketet tar skada av att din son och hans kompisar hoppar över det.

Om ditt uttryck "hoppar" ska läsas som att de hoppar över staketet i den meningen att de exv. saxar över det utan att vidröra det, så kan det knappast anses ta skada. Om ditt uttryck i stället ska läsas som att de tar avstamp med foten på staketet eller liknande, så är det mer troligt att skada uppstår, åtminstone i längden.

Beroende på hur de hoppar över det och vilka skador som uppkommer på staketet skulle det alltså kunna vara brottsligt.

För att skilja mellan de två brotten har man tidigare använt sig av samma beloppsgräns, som man använder för att avgöra skillnaden mellan stöld och snatteri (numera ringa stöld), dvs. 1 000 kr.

I flera rättsfall har domstolarna däremot tagit avstamp från beloppsgränsen och sagt att all typ av förstörelse som inte är närmast obetydlig i kostnadshänseende ska ses som skadegörelse. Bl.a. har en krossad ruta för 500 kr ansetts klart överstiga gränsen.

Det verkar inte ha uppstått några skador på staket, än så länge, och om det har gjort det så består de antagligen bara av rispor på färgen orsakat av grus under skorna eller dylikt. Det står i och för sig att det för ringa skadegörelse endast krävs att skadan är obetydlig.

Din son och hans kompisar är förmodligen inte straffmyndiga

Jag vet inte hur gammal din son och hans kompisar är, men baserat på din text, verkar de inte vara alltför gamla.

Även om det, som jag nämnt ovan, skulle anses brottsligt eller vara brottsligt i framtiden, så kan din son och hans kompisar inte dömas för brottet, eftersom de antagligen är under 15 år gamla (1 kap. 6 § BrB).

Du kan eventuellt dömas för brott

I egenskap av förälder har du, som huvudregel, en skyldighet att avvärja alla de faror som din son kan utsätta samhället för.

Det finns en specifik regel som säger att du måste förhindra de brott som ditt barn begår. Vi har tidigare konstaterat att det skulle kunna röra sig om skadegörelse, mest sannolikt ringa sådan. Misslyckas du med att förhindra brottet, kan du straffas för det (23 kap. 6 § tredje stycket BrB).

En annan förutsättning, utöver att det din son gör ska vara brottsligt, är också att du kan förhindra brottet utan att du eller din son far illa och att det kan ske utan att du exv. polisanmäler din son. Du har alltså ingen skyldighet att anmäla ditt barn för brott (23 kap. 6 § fjärde stycket BrB).

Du kan eventuellt också bli skadeståndsskyldig

Som vi har konstaterat ovan kan det din son och hans kompisar gör skada staketet. De gör det förmodligen inte med flit, eftersom de bara vill ta sig över till lekplatsen, men det kan anses oaktsamt att inte välja att gå runt staketet i stället. Om skada har uppstått kan de krävas på skadestånd (2 kap. 1 § SkL).

Till skillnad från brott, kan en person som är under 18 år också bli skadeståndsskyldig, baserat på vissa närmare förutsättningar som vi inte går in på här idag (2 kap. 4 § SkL).

Du som förälder ska betala skadestånd för den skada som ditt barn orsakar genom brott (3 kap. 5 § första stycket första punkten SkL).

Du och ditt barn ska då solidariskt, dvs. gemensamt, betala skadeståndet (6 kap. 4 § SkL).

Jag har svårt att se att det skulle hända något

En vräkning av er som hyresgäster är högst osannolik. Det värsta som skulle kunna hända, som jag ser det, är att ni får en tillsägelse av att det är förbjudet att klättra över staketet och eventuellt att föreningen går ut och tydliggör det här även för övriga hyresgäster.

Vill det säg illa kan hyresrättsföreningen gå till domstol och stämma er för brott. Däremot finns det förmodligen ingen åklagare i världen, som skulle ta upp ett fall där ett litet barn rispat färgen på ett staket med sin sko. Skulle det uppkomma större skador på staketet med större kostnader som följd, skulle det däremot kunna väckas en talan i domstol. Sannolikheten att föreningen skulle vara intresserade av det får däremot anses ganska liten, åtminstone i det här fallet.

Mer troligt än att någon kommer att stämma er för brott i domstol, är att hyresrättsföreningen kommer att kräva skadestånd av er, om skadorna skulle förvärras. I nuläget och baserat på vad du uppgett i din fråga, så ser jag det som osannolikt.

Det ska även noteras att de inte är tvungna att föra er inför domstol. De skulle lika gärna kunna kräva att du betalar för reparationerna direkt, om skadorna skulle förvärras, som sagt och om du går med på det.

Sammanfattning

Ja, det kan vara förbjudet, trots att ingen förbudsskylt sitter uppe. Det kan exempelvis stå i de interna regler som gäller för alla boende i hyresrättsföreningen.

Dessutom kan det även vara förbjudet i det avseendet att det eventuellt kan vara brottsligt och även grunda skadeståndsansvar.

Jag ser det som osannolikt att något skulle hända. Förmodligen kommer ni att få en varning, om grannen går med detta till hyresrättsföreningen. Det är möjligt att de även kommer att förtydliga reglerna för övriga boende, förutsatt att ni har några sådana.

Ditt barn är förmodligen inte tillräckligt gammal för att dömas för brott, men du kan eventuell dömas för att inte ha förhindrat honom att begå brottet.

Ditt barn kan, trots låg ålder, vara skadeståndsskyldig. Du, i egenskap av förälder, har också ett skadeståndsansvar för skador ditt barn orsakar genom brott.

De uppkomna skadorna, om de överhuvudtaget uppstått några, är förmodligen fortfarande alldeles för små för att någon skulle väcka åtal mot er för brott eller kräva skadestånd.

Mina råd

Ta kontakt med hyresrättsföreningen och prata med dem. Hör vad det är som gäller och förklara hur din situation ser ut.

Jag menar inte att skrämma upp dig med allt tal om brott och skadeståndsskyldighet, men det kan vara bra för dig att känna till. Vill du vara på den säkra sidan bör du få din son och hans kompisar att sluta hoppa över staketet.

Du kan även höra med någon annan granne, om de är villiga att följa med barnen när de ska gå till lekplatsen, när inte du kan.

Jag hoppas att det löser sig för er alla!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo