Kan mitt körkort bli återkallat trots att jag blev frikänd för trafikbrott?

2019-05-11 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag blev friad för hastighetsöverträdelse i tingsrätten, som ansåg att jag hade fog att köra för fort.Kan mitt körkort ändå bli återkallat av transportstyrelsen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag utgår ifrån att du blivit frikänd av tingsrätten för ett trafikbrott (hastighetsöverträdelse), samt att denna dom inte överklagats och alltså vunnit laga kraft. Såsom jag förstår din fråga undrar du om Transportstyrelsen ändå kan återkalla ditt körkort.

Transportstyrelsen kan inte återkalla ditt körkort, eftersom du blivit frikänd

Regler om återkallelse av körkort finns i körkortslagen (hädanefter KL).

Av 5 kap 3 § första stycket fjärde punkten KL framgår att ett körkort ska återkallas, om körkortshavaren vid förandet av ett motordrivet har överskridit högsta tillåtna hastighet, såvida överträdelsen inte kan anses som ringa.

Du har blivit frikänd av tingsrätten för den aktuella hastighetsöverträdelsen. Det är redan på denna grund extremt tveksamt om paragrafen är tillämplig; en förutsättning för att ha anses brutit mot en hastighetsregel, torde vara att man faktiskt blivit dömd för att ha brutit mot den. Transportstyrelsen kan vidare självfallet inte på eget bevåg överpröva tingsrättens dom, och komma fram till att du faktiskt har brutit mot lagen.

Eftersom du inte brutit mot någon regel (då du blev frikänd), och inte någon annan grund för körkortsåterkallelse finns, så kan Transportstyrelsen inte återkalla ditt körkort. Ditt körkort vilar följaktligen tryggt.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll